Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
107/12
Zákon o místních poplatcích
258/09
Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
296/10
Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony
111/12
Zákon o léčivech

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

53/12
Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace
283/11
Petice Braňme média veřejné služby!
54/12
Dohoda Chile ČR o letecké dopravě
56/12
Zpráva o činnosti VOP 2018
89/12
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
94/12
Novela zákona o státním zastupitelství - senátní návrh
58/12
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2018

Recently debated EU Agenda prints

K 010/12
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
K 002/12
Sdělení Komise Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
K 011/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

46/12
Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství
57/12
Výroční zpráva NKÚ za rok 2018
86/12
Výroční zpráva ČTÚ
92/12
Novela Ústavy - senátní návrh
95/12
Zpráva o vývoji EU v roce 2018
98/12
Výroční zpráva ÚOHS za rok 2018
103/12
Závěry ze zasedání ER
104/12
Zákon o EET
105/12
Zákon o zpravodajských službách České republiky
106/12
Zákon o investičních pobídkách
107/12
Zákon o místních poplatcích
108/12
Zákon o státním občanství České republiky
109/12
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
110/12
Zákona, který mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
111/12
Zákon o léčivech
112/12
Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
113/12
Zákon o krmivech
114/12
Zákon o zemědělství
118/12
Návrhy kandidátů na členy Rady ÚSTR
225/11
Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh

Filed EU prints that have not been debated

K 013/12
Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030
K 018/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí
N 019/12
Návrh nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom
K 020/12
Sdělení Komise Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu
K 023/12
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života
J 028/12
Doporučení pro doporučení Rady k Národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke Konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

Currently there are no prints debated in the 3rd reading in the Chamber of Deputies pending dispatch to the Senate.