Most frequently searched documents

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
340/11
Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
337/11
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
341/11
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
245/11
Zákon o volbách do PČR

The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

302/11
Výroční zpráva ÚSTR za rok 2017
315/11
Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů
245/11
Zákon o volbách do PČR
331/11
Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 11. funkční období
329/11
Informace delegací za 11. funkční období
330/11
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2018
275/11
Petice dálnice D49 a D55

Recently debated EU Agenda prints

N 168/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
N 155/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
N 161/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

252/11
Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
261/11
Zákon o silničním provozu
319/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - senátní návrh
332/11
Zákon o DPH
333/11
Zákon o dani z příjmů
334/11
Zákon o dluhopisech
335/11
Zákon o zrušení FNM
336/11
Novela volebních zákonů
337/11
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
338/11
Trestní zákoník
339/11
Zákon o ochranných známkách
340/11
Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
341/11
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
342/11
Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
343/11
Zasedání ER - závěry

Filed EU prints that have not been debated

N 159/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem
J 163/11
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
N 165/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU)
N 167/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program InvestEU
N 169/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027
N 173/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
N 176/11
Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

71/08
Novela z. - insolvenční zákon
109/08
Novela z. - zákoník práce
132/08
Novela z. o státní službě
303/08
Novela z. - notářský řád