P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

349. USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

A DOPRAVU

z 30. schůze dne 22. září 2010

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře

a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze

(senátní tisk č. 295)

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. Tomáše Zídka, náměstka ministra financí České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Josefa Řiháka a po rozpravě

v ý b o r

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s ratifikací Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaného dne 8. června 2010 v Praze;

II.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Josefa Řiháka;

III.​ p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jana Hajdu předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Josef Řihák v.r. senátor Josef Řihák v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru