SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

191. USNESENÍ

ze 42. schůze, konané dne 17. dubna 2012

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 326

Po úvodním slově poslance Jaronýma Tejce, který vystoupil jako zástupce skupiny navrhovatelů, po zpravodajské zprávě senátora Miroslava Nenutila a po rozpravěVÝBOR

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miroslava Nenutila;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miroslav Antl v. r.

předseda výboru

Miroslav Nenutil v. r.

zpravodaj výboru

Soňa Paukrtová v. r.

ověřovatel výboru