P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

319.

USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze dne 19. března 2008

ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Příprava na kontrolu stavu reformy společné zemědělské politiky /senátní tisk č. K 72/06/

Senát

I.​ 

1.​ v í t á

pozornost, která je věnována kontrole stavu současné zemědělské politiky na národní i evropské úrovni;

2.​  j e t o h o n á z o r u,

že budoucí změny společné zemědělské politiky by měly být zaměřeny zejména na podporu a zachování konkurenceschopnosti evropského zemědělství a měly by odstranit výjimky a zásahy do základních mechanizmů přerozdělování finančních prostředků;

II.​ p o d p o r u j e

pozici vlády České republiky, přičemž zejména

1.​ s o u h l a s í

s ukončením kvótového systému na mléko a mléčné výrobky od roku 2015, čemuž musí předcházet patřičná příprava v podobě postupného navyšování kvót v období 2009 – 2014;

2.​ u p o z o r ň u j e,

že snižování přímých plateb, ať už v podobě přesouvání prostředků v rámci modulace z 1. do 2. pilíře společné zemědělské politiky (politika venkovského rozvoje), nebo stanovení odstupňovaného snižování plateb by v žádném případě nemělo ve svých důsledcích znevýhodnit ty členské státy, ve kterých převažují velké zemědělské podniky;

3.​ n a v r h u j e,

aby prostředky získané snížením přímých plateb byly přednostně směřovány do agroenvironmentálních opatření směřujících k ochraně půdního fondu, krajiny a hospodaření s vodou;

III.​ 

1.​ ž á d á v l á d u,

aby jej informovala o tom, jakým způsobem toto stanovisko zohlednila, a o dalším vývoji projednávání;

2.​ p o v ě ř u j e

předsedu Senátu, aby toto usnesení sdělil Evropské komisi.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Martin Mejstřík v. r.

ověřovatel Senátu