SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

31. USNESENÍ

ze 6. schůze, konané dne 29. března 2017

návrhu senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 10

Po úvodním slově senátorky Jitky Seitlové, která vystoupila jako navrhovatel, a po vyjádření zpravodaje výboru senátora Jiřího Buriana

VÝBOR

I.

přerušuje

projednávání senátního tisku č. 10 do příští schůze výboru;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Jiřího Buriana;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Jiří Burian v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Jiří Burian v.r.

ověřovatel výboru