Parlament České republiky

Senát

11. funkční období

2018

Návrh

senátního návrhu zákona

Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí,

kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

ZÁKON

ze dne …………………… 2018,

kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), se mění takto:

1. V § 31 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle odstavce 1, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

2. V § 31 odst. 4 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů“.

3. V § 31 se za odstavec 4 doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) Rodiče, popřípadě jeden z nich, mohou pro dítě učinit samostatné prohlášení podle odstavce 3. K prohlášení se kromě dokladů uvedených v odstavci 4 připojí

a)​ rodný list dítěte,

a)​ souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

(6) Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí

a) rodný list dítěte,

b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.

(7) K nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle odstavce 3 dítětem starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva

A.​ Obecná část

1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku

Návrh stávajícího zákona o státním občanství byl doručen vládou do Poslanecké sněmovny 10. října 2012 jako sněmovní tisk č. 827/0. V  původním vládním návrhu existoval § 31, který obsahoval možnost získat státní občanství ČR prohlášením pro bývalé občany Československa, popřípadě České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky. Tato možnost se vztahovala na děti i vnuky, a to i tehdy, pokud alespoň jeden z rodičů mohl prokázat své původní občanství.

Při projednávání návrhu zákona o státním občanství v Poslanecké sněmovně navrhl ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny na své schůzi dne 27. února 2013 ve svém usnesení č. 164 upravit § 31 tak, aby neumožnil dětem a vnukům získat občanství prohlášením. Tento pozměňovací návrh byl Sněmovnou přijat.

Ačkoliv byl na půdě Senátu podán návrh vrátit § 31 do podoby, jak jej předložila vláda, Senát projednal návrh zákona dne 16. května 2013 a předmětný návrh nepřijal.

Na jedné straně byla s nadšením přijata možnost dvojího občanství. Na straně druhé mnohdy rozdělila rodiny, kdy jedno dítě, které se narodilo před možností dvojího občanství, má jiné státní občanství než dítě, které se narodilo po tomto datu. Znemožňuje to výrazně například cestování, ale i návrat do ČR, popřípadě návštěvu škol, kdy jedno dítě má práva a povinnosti občana ČR a druhé nikoliv.

Původní návrh práva získat státní občanství ČR prohlášením u lidí, jejichž alespoň jeden prarodič měl státní občanství Československa, postihl především rodiny, které byly nuceny odejít z Československa po roce 1948. Na tuto neblahou zkušenost poukazovali Češi žijící v zahraničí na našich návštěvách sepisováním petic a dopisů. Předkládaná novela Zákona o státním občanství tyto záporné dopady ruší.

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky

Čl. 12 Ústavy stanoví, že  nabývání a pozbývání státního občanství ČR stanoví zákon, jakož i zákaz zbavit kohokoliv státního občanství proti jeho vůli. Návrh je s ohledem na čl. 12, jakož i na širší ústavněprávní povahu institutu občanství, v souladu s ústavním pořádkem.

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána

Návrh je v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, na rozpočty krajů a obcí (ostatní veřejné rozpočty)

Návrh nebude mít finanční dopad na veřejné rozpočty. Lze uvažovat pouze o okrajovém zvýšení administrativní zátěže pro správní úřady přijímající a rozhodující o prohlášení o nabytí státního občanství ČR a s tím související zvýšené provozní náklady, které jsou však kompenzovány správním poplatkem ve výši 500 Kč.

B.​ Zvláštní část

K čl. I

K bodu 1

Bod 1 navrhuje, aby fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle odstavce 1, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

K bodu 2

V případě, že se osoba rozhodne využít předmětné situace pro získání státního občanství, bude muset k prohlášení o státním občanství ČR připojit též doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů.

K bodu 3,

Bod 3 upravuje předmětnou situaci v případech, kdy rodiče chtějí pro dítě učinit samostatné prohlášení, rodiče nejsou na živu, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, a konečně též pro případ dětí starších 15 let.

K čl. II

Navrhuje se, aby zákon nabyl účinnosti standardně patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

V Praze dne 11. července 2018

PhDr. Tomáš Grulich v.r.

předseda komise

Platné znění ustanovení zákona č. č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) kterých se týká novelizace, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

§ 31

(1) Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky (dále jen „prohlášení“) může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejednalo-li se
o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině12), nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

(2) Prohlášení může dále učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

(3) Fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle odstavce 1, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

(34) Prohlašovatel k prohlášení připojí

a)​ rodný list,

a)​ oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera8),

a)​ rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy,

a)​ rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení,

a)​ doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele nebo doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého
či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů.

(5) Rodiče, popřípadě jeden z nich, mohou pro dítě učinit samostatné prohlášení podle odstavce 3. K prohlášení se kromě dokladů uvedených v odstavci 4 připojí

a)​ rodný list dítěte,

b)​ souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

(6) Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě zákonný zástupce nebo opatrovník, který k prohlášení připojí

a) rodný list dítěte,

b) pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem.

(7) K nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle odstavce 3 dítětem starším 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí.