SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ PRÁVNÍ VÝBOR

53. USNESENÍ

z 12. schůze, konané dne 18. dubna 2013

k žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (JUDr. Milada Tomková, Prof. JUDr. Jan Filip, CSc., Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph. D., DSc., Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.)

Senátní tisk č. 67

(Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.)

Po úvodním slově Ing. Vratislava Mynáře, vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, po zpravodajské zprávě senátora Miroslava Antla a po rozpravě

VÝBOR

I.

konstatuje,

že předložené doklady a listiny potvrzují, že kandidát splňuje podmínky stanovené Ústavou ČR pro kandidáty na funkci soudce Ústavního soudu;

II.

na základě tajného hlasování doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vyslovit souhlas se jmenováním Prof. JUDr. Jana Filipa, CSc. soudcem Ústavního soudu;

III.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR, aby o vyslovení souhlasu se jmenováním kandidáta soudcem Ústavního soudu hlasoval tajně;

IV.

určuje zpravodajem výboru k projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miroslava Antla;

V.

pověřuje předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Miroslav Antl v.r.

zpravodaj výboru

Tomio Okamura v.r.

ověřovatel výboru