9. funkční období

55

Návrh změny

Podrobnějších pravidel doručování senátních tisků

2013

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ÚSTAVU ČR A PARLAMENTNÍ PROCEDURY

3. USNESENÍ

ze 3. schůze, konané dne 20. února 2013,

k návrhu změny Podrobnějších pravidel doručování senátních tisků, schválených usnesením Senátu č. 378 dne 13. října 2011

Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

I.

II.

schvaluje návrh změny Podrobnějších pravidel doručování senátních tisků, schválených usnesením Senátu č. 378 dne 13. října 2011, který je obsažen v příloze tohoto usnesení, a to včetně úplného znění s vyznačením navrhovaných změn;

pověřuje předsedkyni komise, aby předložila toto usnesení Organizačnímu výboru s žádostí o zařazení na pořad schůze Senátu.


Eliška Wagnerová v. r.

předsedkyně komise


Příloha usnesení Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury č. 3

Návrh

Změna Podrobnějších pravidel doručování senátních tisků,

schválených usnesením Senátu č. 378 dne 13. října 2011

Čl. I

Podrobnější pravidla doručování senátních tisků, schválená usnesením Senátu č. 378 dne 13. října 2011, se mění takto :

1. V čl. 1 se za slova „zákonných opatření Senátu“ vkládají slova „ ,jakož i tisků obsahujících doporučení pověřeného výboru1a) k vyjádření Senátu,“.

Poznámka pod čarou č. 1a) zní :

„1a) § 119a odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb.“.

2. V čl. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní :

„d) rozhodne-li o tom organizační výbor, zejména z důvodů ochrany osobních údajů.“.

3. Čl. 3 zní :

„Čl. 3

Senátní tisky, které se podle těchto podrobnějších pravidel nedoručují jejich zveřejněním v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, se doručují v listinné podobě.“.

Čl. II

Tato změna Podrobnějších pravidel doručování senátních tisků nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po dni, v němž byla schválena.


Úplné znění Podrobnějších pravidel doručování senátních tisků s vyznačením změn

Čl. 1

(1) Senátní tisky s výjimkou tisků týkajících se návrhů zákonů včetně návrhů senátních návrhů zákonů a návrhů zákonných opatření Senátu, jakož i tisků obsahujících doporučení pověřeného výboru1a) k vyjádření Senátu, se senátorům a senátorským klubům doručují jejich zveřejněním v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Při postupu podle odstavce 1 se senátní tisk považuje za doručený okamžikem doručení notifikace o jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup na adresu elektronické pošty uvedenou v globálním seznamu adres Kanceláře Senátu.

(3) Pokud byly ve znění doručeného senátního tisku následně provedeny opravy nebo jiné změny, senátní tisk se v upraveném znění opětovně doručí způsobem stanoveným v odstavci 1 a 2; lhůty, které zákon o jednacím řádu Senátu spojuje s doručením senátního tisku1), začínají v takovém případě běžet znovu.

(4) Pokud po doručení senátního tisku následně dojde k přerušení dálkového přístupu k jeho elektronické podobě, nemá tato skutečnost vliv na běh lhůt, které zákon o jednacím řádu Senátu spojuje s doručením senátního tisku1). V době přerušení dálkového přístupu k elektronické podobě doručeného senátního tisku poskytne Kancelář Senátu těm senátorům nebo senátorským klubům, kteří o to požádají, senátní tisk na technickém nosiči dat.

Čl. 2

Postup doručování senátních tisků uvedených v čl. 1 odst. 1 jejich zveřejněním v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup se nepoužije,

a) jde-li o senátní tisk vzniklý v průběhu konání schůze Senátu,

b) jde-li o senátní tisk, který slouží jako podklad pro neveřejné jednání Senátu2),

c) po dobu, kterou stanoví předseda Senátu v případě, kdy takovému postupu doručování senátního tisku brání závažné, především technické důvody,

d) rozhodne-li o tom organizační výbor, zejména z důvodů ochrany osobních údajů.

Čl. 3

Senátní tisky, které se podle těchto podrobnějších pravidel nedoručují jejich zveřejněním v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup, se doručují v listinné podobě.

____________________

1a) § 119a odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb.

1) Například § 59 odst. 1 zákona č. 107/1999 Sb.

2) § 52 zákona č. 107/1999 Sb.