SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

23. USNESENÍ

ze 6. schůze, konané dne 16. února 2011

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 17. prosince 2010 v Praze

Senátní tisk č. 27

Po úvodním slově Ing. Viktora Čecha, náměstka ministra vnitra pro mezinárodní vztahy, který vystoupil jako zástupce předkladatele, po zpravodajské zprávě senátora Miroslava Antla a po rozpravěVÝBOR

VÝBOR

I.

doporučuje Senátu Parlamentu České republiky dát souhlas k ratifikaci

Senátu Parlamentu České republiky dát souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 17. prosince 2010 v Praze;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miroslava Antla;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miroslav Antl v. r.

předseda výboru

Miroslav Antl v. r.

zpravodaj výboru

Václav Vlček v. r.

ověřovatel výboru