Návrh usnesení

SENÁTU SNĚMOVNY PARLAMENTU

ČESKÉ REPUBLIKY

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau ve Spolkové republice Německo

S e n á t P a r l a m e n t u Č e s k é r e p u b l i k y

d á v á s o u h l a s

k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau ve Spolkové republice Německo


Předkládací zpráva pro Parlament ČR

Zapojení České republiky do celoevropských struktur je podmíněno rozvojem dopravní infrastruktury a zkvalitněním stávajících silničních propojení České republiky se sousedními státy.

K tomu došlo i v Euroregionu Nisa, reprezentovaného městy Hrádek nad Nisou, Bogatynia a Zittau. Dosud je v této oblasti zabezpečeno silniční spojení mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou s krátkým přechodem přes polské území na hraniční přechod Zittau. Po tomto silničním spojení je však umožněna pouze osobní doprava.

Zajištění tohoto cíle sleduje i Smlouva mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau ve Spolkové republice Německo.

Nově vybudované dopravní spojení umožní převedení veškeré silniční dopravy bez omezení, tedy i nákladní a to i těžké nákladní dopravy mezinárodní. Zabezpečí propojení severních a severozápadních oblastí Německa se severními oblastmi České republiky ve směru do jihovýchodních oblastí Evropy po silnici I/35 a navazující silniční a dálniční síti, přispěje k odlehčení dopravní zátěže na dálnici D1. Odlehčí i sousedním hraničním přechodům. Pro vedení trasy v tomto koridoru jsou i výhodné podmínky geografické. Výstavba tohoto silničního spojení patří mezi priority Euroregionu Nisa reprezentovaného představiteli Hrádku nad Nisou, Bogatynia a Zittau, tedy územím kde je vysoká míra nezaměstnanosti a kde je potřebné vytvořit podmínky pro ekonomické oživení.

Na českém území je vybudována kapacitní silnice I/35 až do oblasti obce Bílý Kostel nad Nisou. Dále je na silnici I/35 vybudován obchvat silnice I/35 kolem Hrádku nad Nisou, který je napojen na stávající silnici I/35 vedoucí k hraničnímu přechodu Hrádek nad Nisou. Po realizaci přeložky silnice I/35 v úseku Hrádek nad Nisou - Bílý Kostel nad Nisou bude vytvořeno kapacitní silniční spojení po silnici I/35, které umožní i převedení nákladní dopravy. Obdobně je tomu i na území Spolkové republiky Německo, kde je vybudován severní objezd Zittau, který je napojen na stávající silniční síť a zavádí dopravu do města Zittau.

Navržené řešení s přechodem přes polské území vyžaduje vybudování nového odbočení ze silnice I/35 v oblasti Hrádku nad Nisou v délce cca 700 metrů ke státním hranicím s Polskou republikou západně od Kopaczova a na německém území prodloužení silnice B 178 ke státním hranicím s Polskou republikou a výstavbu nového hraničního mostu. Přípravu a výstavbu silnice na polském území propojující obě silnice, včetně napojení na polskou silniční síť, zabezpečí polská strana.

Třístranná smlouva byla na expertní úrovni připravena v loňském roce a příspěvek Spolkové republiky Německo a České republiky Polské republice byl vyčíslen v celkové výši 15,5 mil. Eur, z čehož německá strana uhradí 13 mil. Eur a česká strana 2,5 mil. Eur.

Uvedená výše prostředků, která má být z České republiky a Spolkové republiky Německo převedena, přesahuje náklady výstavby samotného propojení na území Polska a jak vyplývá ze smlouvy, bude využita i na napojení silniční sítě na polském území na nově vybudovanou silnici. Podrobné návrhy tohoto propojení včetně vazeb na silniční síť nebyly prozatím vypracovány. Odhaduje se, že příspěvek České republiky ve výši 2,5 mil Eur pokryje cca 30%  nákladů na vlastní výstavbu silničního propojení.

Návrh Smlouvy předpokládá, že realizace záměru bude dokončena do roku 2007 a převod prostředků bude rozložen do let 2004 až 2007. První splátka prostředků ze Spolkové republiky Německo ve výši 5 mil. Euro má být realizována začátkem roku 2004 a prostředky České republiky mají být převedeny jednorázově až v roce 2006. Kryty budou ze státního rozpočtu a budou rozpočtovány v kapitole 327-MD jako specifický dílčí ukazatel z rozpočtu této kapitoly v roce 2006.

Pokud jde o výstavbu navazujícího úseku silnice I/35 ke státním hranicím s Polskou republikou, ta bude ve výši cca 50 mil. Kč kryta ze Státního fondu dopravní infrastruktury v období let 2005 až 2007.

Navrhované nové silniční spojení si vyžádá i výstavbu potřebných hraničních přechodů, které jak vyplývá ze Smlouvy, budou situovány na území České republiky a Spolkové republiky Německo. Výstavbu těchto přechodů zabezpečí odpovědné orgány obou států ze svých rozpočtů. V případě potřeby bude zabezpečena výstavba nezbytných hraničních odbavovacích zařízení v prostoru Hrádku nad Nisou a v prostoru Zittau, která bude zvlášť upravena podle platných dohod. Rozsah a charakter výstavby potřebných odbavovacích zařízení na hraničním přechodu Hrádek nad Nisou bude upřesněn v závislosti na stupni zapojení České republiky do Schengenu a připravenosti České republiky a Polské republiky zabezpečit závazky vyplývající z relevantního schengenského acquis.

V případě, že nedojde ke zrušení kontrol na česko-polských státních hranicích, je zapotřebí, aby Ministerstvo financí zajistilo pro případnou výstavbu odbavovacího zařízení a odbavování na novém hraničním přechodu finanční prostředky ve výši 27,2 mil. Kč v letech 2005 až 2007.

Sjednání Smlouvy nevyžaduje změnu v právním řádu České republiky a nedotýká se závazků vyplývajících z jiných mezinárodních smluv a obecných principů mezinárodního práva.

Navrhuje se sjednat Smlouvu jako smluvní dokument prezidentské kategorie, protože v článcích 4 a 5 Smlouvy je navrhováno poskytnutí finančních prostředků polské straně ze státního rozpočtu.

K návrhu smlouvy:

Věcný rozsah Smlouvy je vymezen v článku 1.

V článcích 2-3 jsou vymezeny otázky související s vedením trasy a její realizací a otázky hraničního mostu a hraničních přechodů.

Článek 4 a 5 řeší náklady a platby spojené s výstavbou propojovacího úseku na území Polské republiky.

Článek 6 se zabývá ustavením smíšené komise ke koordinaci řízení záměrů a článek 7 uvádí řešení rozdílnosti názorů.

Článek 8 řeší otázku vstupu Smlouvy v platnost.

Článek 9 řeší dobu platnosti, změny a registrace Smlouvy.

Smlouva vstoupí v platnost výměnou diplomatických nót, resp. doručením poslední nóty o schválení.

V Praze dne 25. února 2004

Předseda vlády ČR