SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12 FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

108. USNESENÍ

z 25. schůze konané dne 9. května 2020

k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2019

Senátní tisk č. 225

Po úvodním slově Miloslava Kaly, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, po vyslechnutí zpravodajské zprávy senátora Michaela Canova a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vzít Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2019 na vědomí;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Michaela Canova;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miroslav Antl v. r.

předseda výboru

Michael Canov v. r.

zpravodaj výboru

Anna Hubáčková v.r.

ověřovatel výboru