Projev M. Štěcha k plénu Senátu po zvolení předsedou Senátu

Valdštejnský palác, 21.11.2012

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dámy a pánové,

ještě jednou blahopřeji ke složení slibu a přeji vám dobrý pocit a uspokojení z práce v Senátu Parlamentu České republiky.

Před několika okamžiky jste, vážené paní senátorky a vážení páni senátoři, volbou rozhodli, že v 9. funkčním období budu stát v čele Senátu Parlamentu České republiky. Za vaši podporu děkuji a především děkuji voličům, kteří se zúčastnili senátních voleb a svými hlasy rozhodli o složení horní komory Parlamentu České republiky.

Jako jeden ze tří přímých pamětníků šestnáctileté historie existence Senátu si velmi silně uvědomuji zodpovědnost za dobrý obraz práce Senátu a za naši zemi. Plně si uvědomuji i spoluzodpovědnost, a to v rozsahu pravomocí daných Ústavou a dalšími zákony, za kvalitu přijímaných právních norem a dalších našich rozhodnutí.

Věřím, že tuto zodpovědnost si uvědomujeme všichni zde v senátních lavicích. Společný zájem o to, aby Senát byl pojistkou demokracie a ústavnosti, je v souladu se skutečností, že je především zákonodárným sborem, jehož složení vzniká na základě voleb, tj. soutěže politických stran, což je základem parlamentní demokracie. K té patří odlišnost dílčích zájmů, různost názorů, cílů, diskuse a ochota navzájem si naslouchat.

Na našem jednání v Senátu si mimo jiné velmi cením toho, že při různosti názorů, vážnosti a důležitosti projednávaných zákonů a dalších záležitostí se jednání vede v korektní, slušné a lidsky důstojné atmosféře. Přeji si, aby nám tento přístup vydržel.

Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že trvající recese, důsledky hospodářského propadu dopadající na občany se mohou odrazit a pravděpodobně i odrazí na průběhu našich jednání jak ve výborech, tak i na plénech. To by ale nemělo nic změnit na tom, aby se i zásadní kritická vystoupení prezentovala slušně a bez invektiv.

K lepšímu seznámení se s připravovanými zákony a pochopení problematiky by nám i nadále mělo napomáhat konání konferencí, seminářů a popřípadě využívat i formy slyšení. Jsou to osvědčené formy vhodné k přípravě zejména nadčasových a zásadních změn a opatření. Je sice dosti náročné vyhovět požadavkům řady občanských organizací a institucí na konání konferencí a seminářů, ale je potěšitelné, že je to aktivita pro naši práci přínosná, nenahraditelná a dokazuje, že máme o názory občanů zájem. Bohužel naše účast – a to mluvím o minulosti – na těchto shromážděních nebývá vždy adekvátní, a to je škoda. Proto na tento zdroj informací, často velmi fundovaných, upozorňuji a vyzývám k jeho využití.

S tím plně souvisí oprávněný, stále častěji prezentovaný požadavek veřejnosti, abychom se maximálně věnovali naší práci, to je výkonu funkce zákonodárce.

Těžko přesvědčíme, že tak činíme, když v televizních přenosech či záznamech by byl vidět poloprázdný sál nebo v záznamech o účasti na hlasování je zaznamenána velká neúčast. Někteří jste se v předchozí kampani a při volbách s touto kritikou setkali a myslím si, že to platí pro nás pro všechny a měli bychom to brát při našem konání velmi vážně v potaz.

Práce senátora je práce na plný úvazek. Vím, že někteří vykonáváte další zodpovědné funkce či jiné aktivity. Prosím a žádám vás, abyste si je zorganizovali tak, aby vám nezasahovaly do řádného a plného výkonu funkce v Senátu, a to jak ve výborech, tak při plénech.

Jak jsem již uvedl, současná složitá situace v naší zemi pravděpodobně přivodí výraznější různost názorů na způsoby řešení a jejich promítnutí do zákonů. Kde ale očekávám převažující blízkost názorů, řekl bych i širší shodu, je oblast zahraniční politiky, včetně našeho členství a závazků v NATO. Odlišnější názory je možno čekat na postupy a řešení problémů v rámci Evropské unie a na tvorbu evropské legislativy.

Když jsem před dvěma roky nastupoval do funkce předsedy Senátu, mohli jste mít někteří určité nejasnosti či obavy, jak budeme v oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční politiky postupovat. Myslím, že odpověď již znáte. A já ji sdělím i novým kolegyním a kolegům.

Senát je součástí tvorby a výkonu zahraniční politiky, která prioritně je náplní vlády, zejména předsedy vlády, ministra zahraničních věcí a prezidenta republiky.

Při našich jednáních s našimi zahraničními partnery, při přijímání návštěv od prezidentů, po poslance a senátory, a při výjezdech se snažíme minimalizovat naše odlišná stanoviska v zájmu dobrého jména a pověsti naší země. Při všech výjezdech a přijetích zahraničních partnerů a hostů bychom stále měli sledovat a podporovat rozvoj přátelských vztahů a otevírat dveře našim hospodářským, zejména obchodním zájmům. Míním tím samozřejmě firmy, působící v České republice.

Rovněž tak posilovat naše vazby s partnery a spojenci v Severoatlantické alianci, Evropské unii, Visegrádské čtyřce a dalšími institucemi a shromážděními, kde jsme zúčastněni.

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, všichni jste lidé se značnou životní zkušeností. S velkou praxí ve svých povoláních. Jste lidé úspěšní. Jste každý vítězem. Vyhráli jste volby ve svém volebním obvodě.

Kolegyně, kolegové, převzali jsme dobrovolně závazek, že budeme pracovat pro občany, že budeme pracovat pro naši zemi.

Přeji nám, abychom byli v naší práci pilní a úspěšní. Děkuji vám ještě jednou za důvěru a za to, že jste mě vyslechli!