SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

586.

USNESENÍ SENÁTU

z 21. schůze, konané dne 25. dubna 2012

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 326/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Miroslav Škaloud v. r.

ověřovatel Senátu