SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

134. USNESENÍ

z 29. schůze, konané dne 26. února 2014

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hong Kong, 4. 3. 2013)

Senátní tisk č. 217

Po úvodním slově Mgr. Petra Jägra, Ph.D., náměstka ministryně spravedlnosti, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátora Miroslava Antla a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hong Kong, 4. 3. 2013)

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miroslava Antla;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Miroslav Antl v. r.

zpravodaj výboru

Miroslav Škaloud v. r.

ověřovatel výboru