Projednávání agendy EU v Senátu

duben 2013

Na plenární schůzi Senátu byl v dubnu projednán a kladně přijat návrh doporučení Rady o záruce zaměstnání pro mladé, což je reakce Komise na rostoucí nezaměstnanost mládeže v EU.

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Výbor pro záležitosti EU se v dubnu zabývaly významnými návrhy a dokumenty z oblasti hospodářské politiky. V případě zatím neschváleného Konvergenčního programu ČR na období 2013-2016 kladly oba výbory kladly důraz na podporu hospodářského růstu. Návrh směrnice o dani z finančních transakcí pro členské státy účastnící se posílené spolupráce v toto oblasti projednaly výbory pro informaci, jak by měl tento systém fungovat. Podle názoru obou výborů by na základě podrobné analýzy dopadů, které bude mít zavedení FTT některými členskými státy na ČR, měla vláda znovu zvážit zapojení do této posílené spolupráce. Konečně byl projednán též zásadní koncepční dokument Evropské komise k dalšímu vývoji hospodářské a měnové unie, Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse (tzv. Blueprint). Výbory k němu zaujaly podrobná doporučení pro vyjádření pléna zaměřená i na otázku demokratické kontroly navrhovaných mechanismů. Tyto dokumenty budou nyní projednávány plénem Senátu.

Ve výborech byly projednávány též návrhy evropské legislativy k prevenci kriminality (praní peněz, kybernetické útoky, penězokazectví)

10. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v 9. funkčním období
18. 4. 2013

Informace Ministerstva financí ČR o aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2013-2016 (přijaté usnesení č. 90)

Konvergenční program je zásadním dokumentem fiskální strategie vlády zpracovávaným (aktualizovaným) každoročně v rámci systému monitorování hospodářských politik členských států ze strany EU. Ministerstvo financí jej předložilo Výboru pro záležitosti EU („VEU“) ještě před jeho schválením vládou ČR. VEU tuto iniciativu ocenil a dodal, že hodlá usilovat o aktivnější zapojení svých členů během přípravy Národního programu reforem v rámci expertních kulatých stolů organizovaných Úřadem vlády. Vzal na vědomí, že v rámci postupu při nadměrném schodku, v němž se Česká republika ocitla v roce 2009, musí být nejpozději do roku 2013 schodek rozpočtu snížen pod 3 % HDP. Připomněl též usnesení Senátu podporující diferencovanou konsolidaci veřejných financí s příznivými dopady pro růst jako jednu z hlavních priorit hospodářské politiky v EU na rok 2013 identifikovaných Komisí. VEU vnímá se znepokojením, že ekonomický výkon ČR prozatím nedosáhl úrovně před začátkem recese (přelom let 2008 a 2009), přičemž v roce 2012 Česká republika vykázala další hospodářský pokles o 1,3 % HDP, což oproti pozitivnímu vývoji u našich sousedů vyvolává pochybnosti ohledně optimálně zvolené trajektorie fiskální konsolidace v předchozích letech či otázky o hlubších strukturálních problémech české ekonomiky, které by vysvětlovaly poměrně slabé hospodářské oživení po výrazném propadu ekonomické aktivity v roce 2009. Považuje proto za zásadní zvrátit současný trend divergence české ekonomiky výraznou prioritizací prorůstové agendy, efektivním vynakládáním veřejných výdajů s důrazem na jejich multiplikační efekt, zajištěním řádného vyčerpání dostupných kohezních prostředků v rámci programového období 2007-2013 a zajištěním fungování trhu práce podporou efektivních programů aktivní politiky zaměstnanosti v duchu principu flexicurity. V rozpravě k tomuto bodu sen. J. Táborský podpořil úsilí vedoucí k vyčerpání dostupných prostředků ze strukturálních fondů, přičemž zmínil, že je nutné vyřešit stávající neexistující právní rámec pro řešení korekcí ze strany Evropské komise. Sen. Z. Besta uvítal, že navrhovaný Konvergenční program v sobě obsahuje (byť částečný) odklon od politiky škrtů a navrhovaný střednědobý rozpočtový rámec by mohl znamenat určitý prostor pro fiskální stimulaci ekonomiky. Senát bude znovu projednávat finální verzi Konvergenčního programu schválenou vládou.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (senátní tisk N 035/09)
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (senátní tisk N 036/09)

Výbory dožádané o stanovisko: Ústavně-právní výbor (zpravodaj: sen. M. Nenutil). Zpravodaj VEU: sen. T. Grulich.

Oba tisky představují novelizaci právního rámce prevence praní peněz a financování terorismu v EU v návaznosti na nové mezinárodní standardy přijaté v této oblasti odbornými organizacemi. VEU ve svém doporučení převzal stanovisko Ústavně-právního výboru („ÚPV“), které doplnil pouze v jednom bodě. Výbory uvítaly především rozšíření působnosti této právní úpravy na celé odvětví hazardních her a požadavek na zvýšení dostupnosti informací o skutečném majiteli peněžních prostředků osobám, které plní prevenční povinnosti podle této právní úpravy (banky apod.). Upozornily ale i na možný nesoulad některých navrhovaných opatření s ústavními garancemi základních práv. VEU nadto ještě zdůraznil nutnost vycházet v co největší míře z analýz a poznatků institucí zabývajících se monitorováním a koordinací vyšetřování této trestné činnosti, jako je například EUROPOL. Oba dokumenty budou v květnu projednány plénem Senátu.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV (senátní tisk N 030/09)

Výbory dožádané o stanovisko: Ústavně-právní výbor (zpravodaj: sen. M. Nenutil). Zpravodaj VEU: sen. T. Grulich.

Také u tohoto návrhu směrnice VEU převzal stanovisko ÚPV a podpořil harmonizaci skutkových podstat trestných činů souvisejících s paděláním peněz. Dodal však, že legislativní činnost EU v oblasti trestního práva musí dbát principu proporcionality a nesmí narušovat systematiku trestního práva v členských státech, není-li to nezbytné. Navázal tak na usnesení Senátu k návrhu směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie, které se též obecně vymezovalo k normotvorbě Unie v oblasti trestního práva. V souvislosti s tím VEU nepodpořil podrobnou úpravu výše trestů a jejich odstupňování navrhovanou ve směrnici, neboť ta pouze založí neodůvodněné rozdíly v trestních sazbách podle toho, zda půjde o činy upravené směrnicí nebo ne, přičemž nelze říci, že by trestní sazby za padělání peněz byly v některých členských státech příliš mírné. Sjednocení výše trestů tak nemá samo o sobě přidanou hodnotu. VEU však naopak ocenil, že v ostatním návrh za hranice toho, co je nezbytné, a nepokouší se sjednocovat například úpravu promlčení, jak tomu bylo v případě návrhu směrnice týkajícím se podvodů poškozujících finanční zájmy Unie. Dokument bude v květnu projednán plénem Senátu.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě (senátní tisk K 003/09)

Výbory dožádané o stanovisko: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (zpravodaj: sen. K. Korytář). Zpravodaj VEU: sen. L. Jeništa.

Komise představila plán na posílení konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu („VHZD“) ve svém stanovisku koncepci Komise přivítal. Zdůraznil význam investic do výzkumu a vývoje a do lidského kapitálu. Pokud jde o emise znečišťujících látek a hluku, naopak upozornil na potřebu nákladové efektivity právě v zájmu zachování mezinárodní konkurenceschopnosti. Zvláště pak poukázal na rizika vyplývající z omezení přístupu velkých výrobců k podporám produktivních investic ze strukturálních fondů v rámci nového víceletého finančního rámce EU. Toto omezení by totiž mohlo prostřednictvím dodavatelsko-odběratelských vztahů negativně dopadnout i na malé a střední podniky, tj. způsobit pravý opak toho, co je cílem Komise. Ztráta každého investora je pro jednotlivé regiony nevýhodná nejen s ohledem na ztráty pracovních míst, ale i vzhledem k negativním dopadům opouštění výrobních areálů značných rozměrů, které není snadné znovu obsadit či jinak efektivně využít. Konečně je zde i environmentální riziko spojené s přesunem výroby z EU do oblastí s méně přísnými ekologickými standardy v důsledku zhoršujících se investičních podmínek v EU. VEU vyšel ze znění tohoto stanoviska, které však formulačně upravil. Dokument bude nyní projednán plénem Senátu.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (senátní tisk N 021/09)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Čisté zdroje energie pro dopravu: Evropská strategie pro alternativní paliva (senátní tisk K 022/09)

Výbory dožádané o stanovisko: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Podvýbor pro energetiku; zpravodaj: sen. M. Krejča). Zpravodaj VEU: sen. M. Krejča.

Tyto tisky představují plán Komise na podporu využívání alternativních paliv (plynná paliva, biopaliva, elektřina). Mimo jiné počítají s vybudováním minimální infrastruktury pro některá paliva (v ČR by se mělo jednat o 129 000 stanic, z toho 13 000 veřejně přístupných). Podvýbor pro energetiku VHZD a následně i VEU se k dokumentům obsáhle (a shodně) vyjádřily. Výsledné doporučení pro plénum Senátu připomíná dosavadní postoje Senátu k této problematice a uznává vliv veřejných investic do infrastruktury na rozšíření dopravních prostředků využívajících alternativní paliva. Upozorňuje však, že případnému masivnímu nasazení veřejných prostředků by měla předcházet co nejdůkladnější analýza důvodů, proč většího rozšíření některých alternativních paliv není možné dosáhnout prostřednictvím tržních sil. Cíle na úrovni EU by měly v co největší míře brát v potaz odlišnou geografickou a klimatickou situaci členských států a odlišný výchozí stupeň rozvoje jednotlivých druhů alternativních paliv v členských státech. Proto mají výbory výhrady zejména k závazným kvantitativním cílům rozvoje infrastruktury. Zdůraznily také nezbytnost dodržet zásadu technologické neutrality. Konečně VEU doporučuje vyzvat Evropskou komisi, aby pečlivě zvážila obsah a navrhované termíny splnění cílů legislativního návrhu, neboť za současného stavu veřejných financí v EU se jeví jejich splnění jako nereálné.

Informace Vlády ČR o přípravě návrhu nařízení Evropského parlamentu o podrobných pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu (přijaté usnesení č. 96)

Evropský parlament připravuje novou úpravu podrobných pravidel pro výkon svého vyšetřovacího práva. Tato úprava má podle čl. 226 Smlouvy o fungování Evropské unie formu legislativního aktu. Návrh, který svěřuje Evropskému parlamentu vyšetřovací pravomoci i vůči orgánům členských států a osobám v členských státech, však dosud nebyl formálně postoupen parlamentům členských států EU, jak předpokládá evropské právo. Některé parlamentní komory v této souvislosti již zahájily komunikaci s Evropským parlamentem, aby se celá věc vysvětlila. VEU se prozatím nechal vládou informovat o vývoji situace a přijal usnesení, v němž konstatuje, že tento návrh podle práva EU podléhá stejným procedurám jako ostatní návrhy legislativních aktů. VEU bude další vývoj sledovat a domnívá se, že vzhledem k možnému precedenčnímu významu tohoto případu by bylo vhodné zařadit informaci vlády ČR o přípravě návrhu nařízení též na pořad pléna Senátu

8. schůze Senátu v 9. funkčním období
25. 4. 2013

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální agenda pro Evropu - digitalizace jako hnací síla evropského růstu (senátní tisk K 020/09)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 9. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2013).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Stav evropského trhu s uhlíkem v roce 2012 (senátní tisk K 010/09)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 9. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2013). V rozpravě vystoupili sen. M. Vystrčil k otázce podpory obnovitelných zdrojů energie, sen. J. Čunek, který upozornil na to, že možným pádem unijního systému obchodování emisními povolenkami budou ohroženy i dotace z programu Zelená úsporám, což ministr průmyslu a obchodu potvrdil, a sen. P. Eybert, jenž konstatoval, že omezování emisí oxidů uhlíku jen v některých částech světa má za následek pouze přesun výroby do států, které nejsou těmito limity vázány, což eliminuje jejich globální přínos.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Účelnost právních předpisů EU (senátní tisk K 018/09)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 9. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2013).

Návrh doporučení Rady o zřízení záruky pro mladé lidi (senátní tisk N 014/09)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření rámce pro kvalitu stáží - Druhá fáze konzultace se sociálními partnery na evropské úrovni podle článku 154 Smlouvy o fungování Evropské unie (senátní tisk K 015/09)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zapojení mladých lidí do zaměstnání (senátní tisk K 016/09)

Plénum přijalo usnesení ve znění doporučení VEU přijatého na 9. schůzi v 9. funkčním období (viz Projednávání agendy EU v Senátu – březen 2013). V rozpravě vystoupila 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková, která ocenila, že se Evropská unie tímto problémem zabývá. Upozornila, že i v České republice je velký počet nezaměstnaných mladých lidí včetně těch se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Je tedy třeba umět účelně využít finanční prostředky, které do této oblasti směřuje Evropská unie. Podpořila doporučení VEU k těmto tiskům. Místopředsedkyně Senátu M. Horská připomněla, že některé nástroje doporučované v projednávaných dokumentech v České republice v minulosti již fungovaly. Zmínila též skutečnost, že opatření na podporu zaměstnávání mladých lidí může být negativně vnímáno jinými skupinami znevýhodněnými na trhu práce, jako jsou lidé ve středním a starším věku nebo ženy po návratu z rodičovské dovolené. Sen. M. Vystrčil pak hovořil obecněji o tom, že školský systém by měl vést i k zodpovědné volbě povolání. Sen. J. Veleba zdůraznil, že nezaměstnanost nelze efektivně snižovat, pokud stát prochází hospodářskými problémy.

11. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie v 9. funkčním období
30. 4. 2013

Zpráva Komise Evropské radě Zpráva o překážkách obchodu a investic 2013 (senátní tisk K 044/09)

Zpravodaj VEU: sen. Z. Besta.

Pravidelná zpráva o překážkách obchodu a investic uvádí překážky, jimž čelí podniky v EU na cizích trzích, a pokrok dosažený v oblasti obchodní politiky EU. VEU tento dokument pouze vzal na vědomí s tím, že považuje za stále relevantní usnesení Senátu k obdobné zprávě z roku 2012. Dokument tedy nebude projednáván plénem Senátu.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (senátní tisk N 033/09)
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor (senátní tisk K 034/09)

Zpravodaj VEU: sen. T. Grulich.

Sdělení a směrnice představují evropskou strategii k zabezpečení digitálních sítí, k předcházení trestné činnosti na internetu a ochraně spotřebitelů. VEU tuto iniciativu, zaměřující se především na bezpečnosti sítí a informací (za tím účelem stanoví směrnice společné minimální požadavky), hodnotí pozitivně. Podporuje i rozvoj kybernetické obrany v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky a snahu EU spolupracovat v této oblasti s NATO. Dokumenty budou nyní projednány plénem Senátu.

Sdělení Komise Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse (senátní tisk K 011/09)

Výbor dožádaný o stanovisko: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (zpravodaj: sen. P. Bratský). Zpravodaj VEU: sen. D. Zvěřinová.

Toto sdělení, tzv. Blueprint, lze považovat za dosud nejpodrobnější oficiální unijní vstup do diskuse o strategických změnách hospodářské a měnové unie („HMU“). Dokument představuje jak dosavadní kroky podniknuté v této oblasti, tak i strukturu dalších navrhovaných nebo již navržených a projednávaných reforem v oblasti bankovní unie, finančních trhů a rámce fiskálních a hospodářských politik. Zabývá se též problematikou demokratické legitimity nového uspořádání HMU. Obsahuje opatření proveditelná v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu. Budoucí směřování v této oblasti by mělo určit především červnové setkání Evropské rady.

Ke sdělení zaujal stanovisko VHZD. Vyslovil v něm podporu úsilí Komise při hledání dlouhodobého řešení současných ekonomických problémů a účelnější podoby HMU. Souhlasí s tezí Komise, že prohlubování HMU by se mělo opírat o právo EU a že mezivládní formy spolupráce mimo rámec práva EU (např. Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii, Smlouva o Evropském mechanismu stability) by měly být pouze krajním řešením. Upozorňuje též, že proces prohlubování HMU musí být demokraticky transparentní a vyžaduje obezřetný a komplexní přístup. V této souvislosti připomíná usnesení Senátu z března 2013 k návrhu jednotného bankovního dohledu, kde Senát vyslovil názor, že související opatření mají být navrhována a projednávána současně a nikoli postupně, neboť jen komplexní přístup umožňuje důkladné posouzení těchto kroků na vnitrostátní úrovni, včetně komunikace s veřejností v členských státech, a zároveň zajišťuje vzájemnou provázanost všech opatření. VHZD též považuje za nezbytné, aby Komise důkladně vyhodnotila fungování v nedávné době zavedených nebo projednávaných opatření (např. six-pack, two-pack), dříve než přistoupí k předložení dalších zásadních návrhů v této oblasti, neboť v poslední době jsme svědky určité evropské legislativní smršti. Komise by též měla vypracovat a zveřejnit podrobné posouzení dopadů jednotlivých iniciativ zvažovaných v Blueprintu, zejména z hlediska dopadů na členské státy uvnitř a vně eurozóny, členské státy účastnící se a neúčastnící se jednotlivých nástrojů, případně i na jednotlivé členské státy samostatně. K tomu ostatně Senát Komisi vyzýval již v souvislosti s plánem na ustavení bankovní unie. VHZD se také podrobněji vyjádřil k jednomu z navrhovaných opatření, které zdá se favorizuje Evropská rada a mohlo by se tedy brzy objevit ve formě legislativního návrhu. Jedná se o tzv. nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost, v jehož rámci by vlády členských států uzavíraly „smluvní závazky“ s orgány EU. Vláda by se zavázala provést určitou reformu a za to by měla nárok na finanční plnění ze strany EU směřující ke zmírnění negativních dopadů nebo pokrytí nákladů reformy. VHZD požaduje podrobnější vymezení typů vnitrostátních reforem, na které by se měl vztahovat, metodologie pro spravedlivé přidělování příspěvků jednotlivým členským státům na konkrétní reformy a účelového určení těchto příspěvků (vymezení typu nákladů či investic, které by jimi mohly být hrazeny).

VEU toto stanovisko ve svém doporučení rozšířil a prohloubil. Zdůraznil nezastupitelnou úlohu vnitrostátních parlamentů při rozhodování o hospodářské a zejména rozpočtové politice členských států a při kontrole hospodářské politiky vlád členských států. Jsou to vnitrostátní parlamenty a vlády, kdo nese politickou odpovědnost za hospodářskou situaci v členském státě. Návrhy směřující k hlubší, širší a závaznější koordinaci hospodářských politik (zejména pokud jde o mechanismy diferencovaně se dotýkající jednotlivých členských států) proto vyžadují výrazné zapojení vnitrostátních parlamentů, které nemůže být nahrazeno větším zapojením Evropského parlamentu, jenž za ekonomickou situaci v jednotlivých státech jejich občanům neodpovídá. I již zmíněná „smluvní ujednání“ by měla podléhat souhlasu vnitrostátního parlamentu. Konečně VEU označil za zásadní, aby byly u všech iniciativ uvedených ve sdělení Komise předem vyjasněny právní podmínky, za nichž je lze provést, a v případě pochybností byla preferována procedura přísnější a demokraticky transparentnější. Při prohlubování HMU, které může představovat kvalitativně novou fázi evropské integrace, je třeba postupovat tak, aby si integrační proces udržel důvěru a podporu občanů.

Dokument bude nyní projednán plénem Senátu.

Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (senátní tisk N 032/09)

Výbor dožádaný o stanovisko: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (zpravodaj: sen. K. Korytář). Zpravodaj VEU: sen. D. Zvěřinová.

Daní z finančních transakcí se Senát zabývá již poněkolikáté. Naposledy projednal návrh rozhodnutí, jímž se části členských států povoluje zavést v této oblasti posílenou spolupráci. Nyní Komise představila návrh směrnice obsahující vlastní úpravu daně z finančních transakcí v členských státech účastnících se posílené spolupráce. Projednal ji VHZD a následně i VEU, který vyšel ze stanoviska dožádaného výboru. Plénu Senátu se doporučuje vyjádřit souhlas s nutností koordinovaného posilování stability finančního sektoru v EU a jeho zefektivňováním a v obecné rovině podpořit aktivity, které by posilovaly využití služeb finančního sektoru ve prospěch reálné ekonomiky. Připomíná se, že Senát zavedení daně z finančních transakcí již v minulosti v obecné rovině podpořil. Zdůrazňuje se však, že je nutné předložit detailní analýzu a hodnocení dopadů zavedení posílené spolupráce v této oblasti, a to především s ohledem na státy, které se tohoto postupu nebudou prozatím účastnit tak, aby byly jasně identifikovány všechny potenciální důsledky a případné negativní dopady. Tato analýza by měla sloužit jako podklad pro rozhodnutí o budoucím možném zapojení ČR do posílené spolupráce. Závěrem se Senátu doporučuje požádat vládu, aby na základě výsledků výše uvedené analýzy zvážila zapojení České republiky do posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí. Dokument bude nyní projednán plénem Senátu.

Informace vlády ČR o aktuálním stavu projednávání (1) návrhu směrnice Evropského Parlamentu a Rady EU o systémech pojištění vkladů a (2) návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zakládá rámec pro ozdravení a řešení problémů úvěrových institucí a investičních společností a kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nařízení (EU) č. 1093/2010, v Evropském parlamentu a Radě EU (přijaté usnesení č. 106)

Zařazení tohoto bodu na pořad schůze VEU souvisí s problémem postupného předkládání a projednávání návrhů tvořících tzv. bankovní unii. Návrh směrnice o řešení problémů úvěrových institucí Senát projednal ve třetím čtvrtletí loňského roku. Tento návrh, který se má vztahovat na EU-27 a datem svého vydání předchází nejdiskutovanější součást bankovní unie, tj. jednotný bankovní dohled, již zavádí i prvky finanční solidarity členských států v případě záchrany bank. Podobně citlivých otázek (mezistátní půjčování prostředků nebo poskytování záruk z fondů pojištění vkladů) se týká i již přes dva roky starý návrh směrnice o systémech pojištění vkladů, jehož projednání hned zpočátku uvázlo na mrtvém bodě. VEU se tedy nechal informovat o stavu projednávání těchto dokumentů, mimo jiné i aby mohl posoudit, do jaké míry byla v evropském legislativním procesu reflektována stanoviska Senátu k těmto dokumentům. Pokud jde o směrnici o řešení problémů úvěrových institucí, klíčové body jsou stále v jednání. U směrnice o systémech pojištění vkladů k žádnému pokroku v jednání nedošlo, ačkoli již několikeré závěry Evropské rady vyzývaly k dosažení urychlené shody na tomto předpisu, což mohlo vyvolat jiný dojem. VEU vzal informaci vlády na vědomí.