SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

673.

USNESENÍ SENÁTU

z 24. schůze, konané dne 18. července 2012

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /senátní tisk č. 377/

Senát

I.​ vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;

II.​ pověřuje senátora Pavla Eyberta a senátorku Soňu Paukrtovou odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v.r.

předseda Senátu

Miluše Horská v.r.

ověřovatelka Senátu

Příloha k usnesení č. 673

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

1. V čl. I bod 19 upravit takto:

„19. V § 13 odst. 1 písm. e) se slova „31. prosince 2006“ nahrazují slovy „1. července 2012“.“.

2. V čl. I za bod 36 vložit nový bod 37, který zní:

„37. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

㤠23a

Soudní přezkum opatření obecné povahy

Navrhuje-li ten, kdo tvrdí, že byl opatřením obecné povahy na svých právech zkrácen, zrušení celého opatření obecné povahy, rozhodne soud o zrušení té jeho části, která se navrhovatele přímo dotýká; celé opatření obecné povahy zruší jen tehdy, jestliže byla celým obsahem opatření obecné povahy zkrácena práva navrhovatele.“. “.

Následující body 37 až 243 označit jako body 38 až 244.

3. V čl. I na konci textu bodu 55 (dosavadní bod 54) doplnit věty „Zásady územního rozvoje se posuzují jako koncepce postupem podle tohoto zákona. Konkrétní vlivy jednotlivých záměrů, pro které zásady územního rozvoje vytvářejí předpoklady a které musí být posouzeny z hlediska jejich vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu, jsou posuzovány před vydáním územního rozhodnutí nebo regulačního plánu na základě dokumentace záměru. Není-li možné po posouzení vlivů záměru a jeho projednání nalézt řešení záměru v souladu se zásadami územního rozvoje pro nesoulad s právními předpisy, zahrne krajský úřad požadavek na jiné vymezení plochy nebo koridoru do zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období.“.

4. V čl. I bodě 120 (dosavadní bod 119) v § 78 doplnit odstavec 7, který zní:

„(7) Postupy podle odstavců 3 a 4 se nepoužijí v případě staveb uvedených v § 16 odst. 2.“.

5. V čl. I bodě 152 (dosavadní bod 151) v § 94a za odstavec 6 vložit nový odstavec 7, který zní:

„(7) Společné řízení vede a společné rozhodnutí vydává obecný stavební úřad, který by byl jinak příslušný k vydání územního rozhodnutí, pokud to speciální stavební úřad svým závazným stanoviskem nevyloučí. Speciální stavební úřad má ve společném řízení vedeném obecným stavebním úřadem postavení dotčeného orgánu příslušného k vydání závazného stanoviska.“.

Dosavadní odstavec 7 označit jako odstavec 8.

6. V čl. I bodě 154 (dosavadní bod 153) v § 96a za odstavec 4 vložit nový odstavec 5, který zní:

„(5) Společný souhlas vydává obecný stavební úřad, který by byl jinak příslušný k vydání územního souhlasu, pokud to speciální stavební úřad svým závazným stanoviskem nevyloučí. Je-li pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru příslušný speciální stavební úřad, vyžádá si od něj obecný stavební úřad závazné stanovisko.“.

Dosavadní odstavec 5 označit jako odstavec 6.

7. V čl. I za bod 210 (dosavadní bod 209) vložit nový bod 211, který zní:

„211. V § 135 odst. 6 se slova „obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem“ nahrazují slovem „stát“.“.

Následující body 211 až 244 označit jako body 212 až 245.

8. V čl. I bodě 237 (dosavadní bod 235) v § 193 slova „§ 94a odst. 7“ nahradit slovy „§ 94a odst. 8“.

9. V čl. I za bod 241 (dosavadní bod 239) vložit nový bod 242, který zní:

„242. Za § 194 se vkládá nový § 194a, který zní:

㤠194a

K provedení přílohy tohoto zákona ministerstvo stanoví vyhláškou podrobné požadavky na obsah vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí.“.“.

Následující body 242 až 245 označit jako body 243 až 246.

10. Za část čtrnáctou vložit novou část patnáctou, která zní:

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. XX

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 259/1998 Sb., zákona č. 146/1999 Sb., zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2001 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., a zákona č. 196/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 40 odst. 4 písm. a) se za slova „v přenesené působnosti“ vkládají slova „nebo obec“.

2. V § 40 odst. 5 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, pokud jsou podle zvláštního předpisu5) pověřeny výkonem funkce obecného stavebního úřadu.“.“.

Následující část patnáctou označit jako část šestnáctou a článek XX označit jako článek XXI.