SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

232.

USNESENÍ SENÁTU

z 11. schůze, konané dne 20. června 2013

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 99/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Miroslav Škaloud v. r.

ověřovatel Senátu