SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

62. USNESENÍ

z 10. schůze, konané dne 12. července 2017

návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 140

Po úvodním slově poslankyně Věry Kovářové, která vystoupila jako navrhovatel, po zpravodajské zprávě, kterou přednesla senátorka Anna Hubáčková, a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona zamítnout;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku Annu Hubáčkovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Anna Hubáčková v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Jiří Burian v.r.

ověřovatel výboru