SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

143. USNESENÍ

ze 17. schůze, konané dne 5. prosince 2017

k informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 14. – 15. prosince 2017

Po úvodní informaci Aleše Chmelaře, státního tajemníka pro evropské záležitosti Úřadu vlády, zpravodajské zprávě senátora Václava Hampla a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR, na základě výše uvedené informace, aby k informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech
14. – 15. prosince 2017, přijal návrh usnesení, který je přílohou tohoto usnesení;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Václava Hampla;

III.

pověřuje

předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Václav Hampl v.r.

předseda výboru

Václav Hampl v.r.

zpravodaj výboru

Tomáš Grulich v.r.

ověřovatel výboru


Příloha k usnesení č. 143 ze 17. schůze VEU

5. 12. 2017

Návrh usnesení Senátu PČR

k informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 14. – 15. prosince 2017

Senát PČR

1.​ vítá,

že se zástupce České republiky jako pozorovatel bude účastnit tzv. eurosummitu, který se bude konat na okraj Evropské rady, což považuje za maximálně vstřícné gesto ze strany členských států eurozóny vzhledem k tomu, že ČR dosud nevyjasnila svou pozici k termínu přijetí měny euro ani neratifikovala tzv. fiskální pakt; ve světle chystaných návrhů změn institucionálního uspořádání eurozóny, které by na jednání měly být představeny, je pak třeba znovu vyhodnotit pozici ČR;

2.​ opětovně zdůrazňuje

potřebu konsensuálního rozhodování v oblasti migrace; zároveň však dodává, že konsensuální postup vyžaduje ústupky všech stran a nalezení kompromisu;

3.​ proto vyzývá

vládu ke konstruktivnímu přístupu i ohledně problematických částí reformy azylového práva EU a k předložení vlastních návrhů, jak naplnit princip solidarity v azylovém systému EU;

4.​ zastává názor,

že v oblasti vzdělávání by se EU měla v zájmu povzbuzení pracovní mobility a snižování nezaměstnanosti v Evropě zaměřit na koordinaci vzájemného uznávání dosaženého vzdělání a kvalifikací a na podporu výuky cizích jazyků zejména ve státech s vysokou mírou nezaměstnanosti;

5.​ zastává názor,

že Česká republika může posílit své postavení v rámci EU pouze tehdy, když bude mít dlouhodobě stabilní pozici ke klíčovým politikám EU, o což Senát ve svých usneseních usiluje;

6.​ proto je přesvědčen,

že by příští vláda měla v podstatných věcech postupovat podle platné Strategie působení ČR v EU, přinejmenším dokud případně nebude Strategie transparentním způsobem aktualizována;

7.​ zároveň připomíná

své 232. usnesení ze dne 20. července 2017 k Bílé knize o budoucnosti Evropy, v němž žádal vládu, aby v případě, že ČR bude na Evropské radě v prosinci 2017 zastupovat již předseda nově jmenované vlády, Senát s dostatečným předstihem informovala, pokud by se v mandátu pro předsedu vlády na toto jednání Evropské rady hodlala jakkoli odchýlit od stávající rámcové pozice k Bílé knize (a tedy k budoucímu uspořádání EU).