Výroční zpráva

Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí

za rok 2013

V roce 2013 pracovala komise v patnáctičlenném složení. Členové komise jsou členy různých stran a při jejich volbě je vždy respektováno paritní zastoupení jednotlivých politických klubů.

Předsedou komise v roce 2013 byl na plénu Senátu zvolen pan Tomáš Grulich a na první schůzi komise pak byli zvoleni místopředsedové pan Jaromír Jermář a Stanislav Juránek. Ověřovateli komise pro rok 2013 se stali Zdeněk Besta, Jaroslav Doubrava a Petr Guziana.

Dalšími členy komise jsou: Jiří Bis, Jiří Čunek, Hana Doupovcová, Daniela Filipiová, Miloš Janeček, Jaroslav Kubera, Pavel Lebeda, Mezian Hassan a Pavel Trpák,

Při Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí pracuje také poradní sbor, tzv. Konzultativní rada. V tomto roce pracovala dvacetičlenná rada, která byla složena ze zástupců ministerstev a jiných státních organizací - t.j. Ministerstvo zahraničních věcí ČR - zmocněnec pro krajany, Akademie věd ČR - Etnologický ústav, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Úřad vlády ČR a dále z 12 zástupců krajanů. V počtu 6 osob pracovali při Konzultativní radě ještě konzultanti, což jsou také zástupci krajanů.

Komise se během roku sešla na 5 řádných schůzích a z toho byly 2 společné schůze se členy Konzultativní rady.

Činnost komise v roce 2013:

​ Ve dnech 10. – 12. května 2013 se předseda komise Tomáš Grulich zúčastnil série kulturních akcí, které se konaly v Bukurešti v Muzeu vesnice, v anglikánském kostele Church of the Resurrection, na Starém Městě a v Českém centru, a které se zúčastnilo přibližně 7000 lidí. Cílem této akce bylo představit českou menšinu žijící v Rumunsku již po 190 let.,

​ 14. 5. 2013 navštívila předsedu brazilská delegace v čele s panem Viniciusem Seibtem, potomkem českého přistěhovalce, který přišel do Brazílie v roce 1877 a velice se zasloužil o kolonizaci regionu Nova Petrópolis. Delegace se velmi zajímala o zákon o státním občanství České republiky, který se měl v Senátu projednávat. Předseda komise slíbil, že udělá vše pro to, aby získávání českého občanství bylo jednodušší.

​ Ve dnech 5. až 8. července 2013 se v Praze v Toskánském paláci uskutečnila V. mezinárodní konference Českých škol bez hranic, na které předseda komise vystoupil se svým příspěvkem.

​ 5. 8. 2013 proběhla v Senátu beseda předsedy komise s učiteli, kteří v zahraničí vyučují český jazyk.

​ 27. 9. byl v Senátu již tradičně slavnostně zahájen Krajanský festival.

​ Ve dnech 30. 9. a 1. 10. se konala v Senátu mezinárodní konference s názvem „Nová migrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika“ jejímž cílem bylo zmapovat zájmy příslušníků české diaspory, kteří migrovali po roce 1989, o intenzívní kontakty se společností České republiky, a porovnat jejich situaci se situací migrantů z jiných zemí. Tato konference byla všemi přítomnými hodnocena velmi kladně.

​ Dne 7. 11. 2013 se předseda komise na francouzském velvyslanectví setkal s Pierre-Yves Le Borgn’, který je poslancem za Francouze žijící v zahraničí.

​ 

V roce 2013 komise uskutečnila dvě zahraniční pracovní cesty:

1.​ Ve dnech 21. až 24. 3. navštívila delegace Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu PČR vedená jejím předsedou Tomášem Grulichem severní Itálii. Hlavním bodem třídenního pracovního programu delegace byla účast na prvním setkání Českých škol bez hranic v Itálii, které se uskutečnilo 23. března v Miláně. Lze říci, že toto setkání bylo nesmírně zajímavé a podnětné. Ženy, které výuce věnují svůj volný čas, energii a nadšení jsou obdivuhodné. Dělají smysluplnou, náročnou práci pouze z vlastní iniciativy. Každá z nich má svůj styl a metodu, cíl je však stejný. Co nejvíce přiblížit český jazyk dětem, které vyrůstají v cizím prostředí, aby byly schopné komunikovat. A je jedno jestli s prarodiči, příbuznými nebo dokonce mohou studovat v České republice.

2.​ Ve dnech 3. - 8. července 2013 navštívila západní Ukrajinu delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, vedená jejím předsedou Tomášem Grulichem. Dalšími členy delegace byli senátoři Jiří Bis, Jaroslav Doubrava a Pavel Trpák. V rámci 6 denní cesty navštívila delegace v doprovodu gen. konzula ve Lvově Davida Pavlity 5 oblastí - Zakarpatskou, Lvovskou, Ternopilskou, Rivnenskou a Volyňskou – kde se setkala nejen s představiteli krajanské komunity, ale i jiných institucí či organizací, jejichž činnost se dotýká problematiky Čechů v zahraničí. Delegace se rovněž zúčastnila zahájení výstavy Česko-slovenští fotografové s ukrajinskými kořeny spojené s prezentací ukrajinského překladu Dějin volyňských Čechů J. Vaculíka v Dubenském zámku a pietní akce k  70. výročí Malínské tragédie. Cesta potvrdila rozsáhlost a význam odkazu i současnosti české krajanské komunity na západě Ukrajiny. Senátoři velmi ocenili péči a píli, s jakou se členové krajanských a zájmových sdružení věnují ochraně těchto památek, a to jak materiálních, tak duchovních. Vzhledem ke specifikům ukrajinského teritoria je nutný velmi aktivní přístup a stálý dozor ze strany GK a dostatek finančních prostředků pro podporu a rozvoj činnosti spolků.

3.​ Ve dnech 19. až 22. listopadu komise navštívila Československý spolek T. G. Masaryka v Bulharské Sofii. Delegaci ve složení Hana Doupovcová, Zdeněk Besta a Hasan Mezian vedl senátor Pavel Trpák, neboť předseda komise se nemohl zúčastnit. Předseda spolku pan Emil Todorov a všichni členové přijali delegaci velmi srdečně. Hlavním cílem návštěvy bylo 40. výročí Spolku česko-bulharského přátelství v čele s předsedou panem MUDr. Konstantinem Troševem ve Varně.

V Praze dne 10. 10. 2013 Tomáš Grulich v.r.


Zpráva o činnosti

Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

Deváté funkční období

(rok 2013)

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu (SKKS – dále jen Komise) byla ustavena na první schůzi Senátu dne 22. ledna 1997. Od té doby trvale pracuje již osmé funkční období jako jeden z mnoha důležitých orgánů Senátu. Náplň činnosti Komise je zcela odlišná od ostatních komisí a výborů Senátu a z tohoto důvodu je i její postavení s ostatními orgány nesrovnatelné. Komise je určitým spojníkem mezi Kanceláří Senátu a senátory, čímž napomáhá k rychlému řešení vzniklých problémů a k vzájemné kvalitní komunikaci bez zbytečných průtahů.

V roce 2013 komise pracovala v tomto složení:

Antl Miroslav

Bayerová Marta

Gajdůšková Alena

Korytář Karel

Pešák Milan

Sekaninová Božena

Schwarz Zdeněk

Sušil Radek

Tesařík Martin

Členové komise jsou členy různých výborů a při jejich volbě je vždy respektováno paritní zastoupení jednotlivých politických klubů.

Předsedou komise byl v tomto období Karel Korytář a místopředsedy Zdeněk Schwarz a Božena Sekaninová.

Stejně jako v předchozích letech se Komise scházela téměř v pravidelných intervalech tak, aby vždy aktuálně projednala všechny předložené náměty, žádosti, přehledy apod. V roce 2012 se konalo celkem 8 řádných schůzí, na kterých bylo přijato celkem 53 usnesení.

Jak již bylo uvedeno, činnost a rozsah práce této komise má velmi široké spektrum. Při své činnosti vychází zejména ze Senátem schválených úkolů Komise v 9. funkčním období a dále neprodleně reaguje na aktuální naléhavé problémy. V roce 2013 se komise zabývala těmito tématy:

-​ škodní protokoly týkající se zaviněných i nezaviněných škod senátorů a doporučila vedoucímu KS další postup

-​ obměna výpočetní techniky, plán nákupu, výběrové řízení na nákup

-​ čerpání rozpočtu v roce 2013

-​ analýza počtu akcí a náklady na ně spojené v areálu Senátu

-​ udělování souhlasu vedoucímu Kanceláře Senátu na zadávání veřejných zakázek nad 6 milionů korun ke konkrétním zakázkám

-​ schvalování a úprava provozní doby gastronomických oddělení v souvislosti s provozním režimem KS

-​ škody způsobené pracovníky KS a jejich řešeních škodní komisí KS

-​ schvalování komerčních akcí, které se konaly v areálu Senátu

-​ příprava a realizace akce „Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě“

-​ výstavní plán pro rok 2013 ve Výstavní síni Senátu

-​ výsledek personálního auditu, který zpracoval útvar interního auditu

-​ harmonogram oprav fasád, říms a střech budovy C Valdštejnského paláce

-​ schválení návrhů na úpravy a změny v grafickém manuálu

-​ formou režimových opatření o krůček postoupila v problematice kouření ve veřejných prostorách Senátu

-​ instalace systému pro lepší orientaci osob se zrakovým handicapem

-​ průběh povodní v červnu 2013

-​ nový informační materiál „Senát Parlamentu ČR“ i jeho anglické verze.

-​ protokolární dary a doplnění

-​ aktualizace smlouvy z ČTK

-​ změna v grafické úpravě časopisu Senát a systému jeho distribuce

Ve dnech 16. až 18. 4. 2013 se předseda komise spolu se dvěma členy komise a s vedoucím Kanceláře Senátu zúčastnili zahraniční pracovní cesty do Španělského Senátu. Cílem cesty bylo navázání osobních kontaktů se zástupci partnerských parlamentních orgánů. Vzhledem ke specifickému zaměření činnosti Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu byla snaha projednat co nejvíce otázek týkajících se organizační struktury Španělského Senátu, jeho propojení s veřejností, vybavení jak po stránce materiální, tak z oblasti výpočetní techniky. Dále byly otázky směřovány na možnosti využívání a pronajímání prostor cizím organizacím, a to komerčně i nekomerčně, podmínky pro uspořádávání výstav, koncertů, finanční zabezpečení těchto akcí, sladění užívání historických prostor veřejností a Senátem, v jakém počtu pracovních sil jsou tyto služby zabezpečovány apod. Samostatnou kapitolou byl i rozpočet Senátu a jeho projednávání v podmínkách ekonomické krize v Evropské unii.

Závěrem si dovoluji konstatovat, že činnost Komise jako orgánu Senátu je nezastupitelná. Děkuji všem členům Komise za obětavou a svědomitou práci v uplynulých dvou letech. Věřím, že i v dalším období bude Komise pracovat stejně kvalitně a že bude bez zaváhání plnit všechny jí svěřené úlohy, které vyplývají z jejího postavení a z náplně její činnosti.

Karel Korytář

předseda komise

Praha, 20. listopadu 2013


Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

V Praze dne 18. prosince 2013

ÚVOD

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (dále SKRV) se v roce 2013 pravidelně scházela.

Komise pracovala v tomto složení:

Zdeněk Besta (Senátorský klub ČSSD)

Hana Doupovcová (místopředsedkyně komise, Senátorský klub ČSSD)

Jan Hajda (Senátorský klub ČSSD)

Václav Homolka (Senátorský klub SPOZ+KSČM+Severočech)

Jan Horník (místopředseda komise, Klub Starostové a Ostravak)

Stanislav Juránek (Klub pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a nezávislí)

Jan Látka (Senátorský klub ČSSD)

Radko Martínek (Senátorský klub ČSSD)

Miroslav Nenutil (Senátorský klub ČSSD)

Vladimír Plaček (Senátorský klub ČSSD)

Božena Sekaninová (Senátorský klub ČSSD)

Petr Šilar (místopředseda komise, Klub pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a nezávislí)

Dagmar Terelmešová (Senátorský klub ČSSD)

Veronika Vrecionová (Senátorský klub ODS)

Miloš Vystrčil (místopředseda komise, Senátorský klub ODS)

Dagmar Zvěřinová (předsedkyně komise, Senátorský klub ČSSD)

SCHŮZE KOMISE

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkov se od začátku 9. funkčního období Senátu PČR sešla na devíti schůzích komise, bylo přijato 29 usnesení komise, z toho tři schůze byly výjezdním zasedáním komise do různých částí České republiky. Členové komise se v roce 2013 věnovali petici č. 23/12 – celonárodní význa – petice „Za záchranu českého léčebného lázeňství“, strukturálním fondům EU – příprava na období 2014 – 2020, návrhu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, novelizaci zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a komise se podílela na další legislativní činnosti Senátu.

Aktivity komise:

​ Spolek pro obnovu venkova ČR

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova v letošním roce navázala na spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR. Členka komise senátorka Veronika Vrecionová byla za komisi nominována do Spolku pro obnovu venkova. Zde byla zvolena 1. místopředsedkyní Spolku, aktivně se účastní všech zasedání a další akcí Spolku.

​ soutěž Vesnice roku 2013

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2013 Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova převzala záštitu nad soutěží Vesnice roku 2013. V historických prostorách Valdštejnského paláce proběhlo v září 2013 slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o Oranžovou a Zelenou stuhu Vesnice roku 2013. V průběhu ledna 2014 je plánované společné slavnostní setkání účastníků letošního ročníků této soutěže v Senátu.

​ petice č. 23/12 celonárodní výzva – petice „Za záchranu českého léčebného lázeňství“

V souvislosti s projednáváním této petice na plénu Senátu se peticí zabývala také SKRV. V průběhu roku 2013 komise na svých výjezdních zasedáních navštívila m.j. také lázeňské objekty a situaci v oblasti lázeňství dále monitorovala.

​ výjezdní zasedání Brno – Regiontour 2013

Komise se zúčastnila prvního dne Regiontour 2013, členové komise vedli individuální rozhovory se zástupci měst a krajů ČR.

​ výjezdní zasedání komise na Orlickoústecko a Svitavsko

Členové komise navštívili východní Čechy, prohlédli si drobné zemědělské podniky na výrobnu mléčných výrobků, masa a pečiva. Navštívili oceněné vesnice soutěže Vesnice roku a jednali se starosty a zástupci MAS o čerpání evropských fondů.

​ seminář Regionální značení domácích produktů

V dubnu letošního roku uspořádala komise, ve spolupráci s Asociací regionálních značek, seminář týkající se značení domácích regionálních produktů. V historických prostorách Valdštejnského paláce se sešlo více než třicet regionálních výrobců, součástí akce byla také prezentace a ochutnávka regionálních produktů.

​ slavnostní setkání krajů na Vyšehradě „Má vlast 2013“

Nad touto akcí převzala komise ji popáté záštitu a komisi zde zastoupil senátor Miroslav Nenutil. Výstava celý rok putuje po všech krajích ČR a také po vybraných knihovnách a nádražích.

​ seminář „Budoucnost odpadového hospodářství po roce 2013“

Seminář uspořádala komise ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a těšil se velkému zájmu ze strany obcí, zpracovatelských firem i zákonodárců.

​ zahraniční pracovní cesta do Itálie

Cesta se uskutečnila ve dnech 17. – 22. května 2013 a jejím cílem bylo seznámení členů komise rozvojem regionů v severní části Itálie, setkání se zástupci místní samosprávy a návštěva zemědělských podniků v oblasti.

​ slavnostní vyhlášení výsledků ocenění Oranžová a Zelená stuha 2013 v rámci soutěže Vesnice roku2013

Tradiční akce Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova se uskutečnila v září letošního roku. Na tuto akci navazuje slavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2013 v Senátu, plánované na leden 2014.

​ výjezdní zasedání komise na jižní Moravě

Cesta komise byla zaměřena na propojení drobných zemědělských podniků a rozvoje venkova v tomto regionu. Komise také navštívila střední školu zaměřenou na vinařství a některé z obcí, které byly v minulosti oceněny v soutěži Vesnice roku.

​ zahraniční pracovní cesta komise do Švédska

Komise uskutečnila plánovanou cestu do Švédska ve dnech 29. září až 2. října

2013 a jednala s partnerským výborem v Parlamentu Švédska, navštívila region Uppsala a seznámila se s fungování místní samosprávy a výběrem daní.

​ zahraniční pracovní cesta komise na Ukrajinu

Cesta Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova na Ukrajinu proběhla ve dnech 6. – 9. října 2013 a byla připravená v úzké spolupráci s Krajem Vysočina. Komise navštívila Zakarpatskou oblast Ukrajiny, vedla jednání se zástupci místní samosprávy a státní správy, setkala se s čelními představiteli krajanů a předala školní pomůcky a hračky do škol.

​ přátelské setkání zástupců Oblastní rady Zakarpatské oblasti Ukrajiny se členy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

Tato akce navázala na cestu komise na Ukrajinu. Zástupci Oblastní rady Zakarpatské oblasti Ukrajiny navštívili ČR u příležitosti Dní ukrajinské kultury. V Senátu PČR proběhlo slavnostní setkání členů komise, zástupců Výboru pro záležitosti EU a Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

​ slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o titul „Nejkrásnější nádraží 2013“

Akce se koná již sedmým rokem a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova tuto akci vždy pořádá. V průběhu roku také v rámci svých výjezdů navštěvuje oceněná nádraží.

​ kulatý stůl na téma „Veřejné prostory vs. stavební zákon“

Kulatý stůl komise pořádala ve spolupráci s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR za účasti senátorů a poslanců Parlamentu České republiky.

Další akce s účastí členů komise:

​ konference „Venkov 2013“ v Hranicích a v lázních Teplice nad Bečvou

Letošní téma konference Venkov bylo zaměřeno na lázeňství, komisi na této akci zastoupil sen. Vladimír Plaček, který se problematikou dlouhodobě zabývá a sen. Petr Šilar.

​ slavnostní vyhlášení vítězné obce soutěže Vesnice roku 2013

Letošním vítězem soutěže se stala obce Jeseník nad Odrou, slavnostního vyhlášení se zúčastnila předsedkyně komise sen. Dagmar Zvěřinová a sen. Zdeněk Besta.

​ zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu v Bruselu

Jednání Výboru pro rozpočtovou kontrolu EP v Bruselu se zúčastnila předsedkyně SKRV a členka Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR sen. Dagmar Zvěřinová.

​ Setkání obcí a evropských škol obnovy venkova v obci Vísky (Blanensko)

Komisi na této akci zastupoval senátor Radko Martínek.

Ing. Dagmar Zvěřinová

předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova


Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

V Praze dne 18. prosince 2013


ÚVOD

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (dále SKSP) se v roce 2013 pravidelně scházela k projednání přiřazených senátních tisků.

Komise pracovala v tomto složení:

Petr Bratský (senátorský klub ODS)

František Bublan (senátorský klub ČSSD)

Vladimír Dryml (senátorský klub SPOZ+KSČM+Severočech)

Milada Emmerová (senátorský klub ČSSD)

Daniela Filipiová (předsedkyně komise, senátorský klub ODS)

Alena Gajdůšková (senátorský klub ČSSD)

Petr Gawlas (senátorský klub ČSSD)

Miluše Horská (Klub pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí)

Libor Michálek (Klub pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí)

Jiří Oberfalzer (místopředseda komise, senátorský klub ODS)

Eva Richtrová (senátorský klub ČSSD)

Zdeněk Schwarz (místopředseda komise, senátorský klub ODS)

Eva Syková (senátorský klub ČSSD)

Zdeněk Škromach (místopředseda komise, senátorský klub ČSSD)

Jan Žaloudík (senátorský klub ČSSD)

SCHŮZE KOMISE

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se v roce 2013 sešla na osmi schůzích. V rámci těchto zasedání komise přijala celkem 16 usnesení. Komise projednala senátní tisk č. 15 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, senátní tisk č. 49 – návrh zákona, kterým s mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon), senátní tisk č. 34 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, senátní tisk č. 91 – Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012, senátní tisk č. 101 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (zákon o elektronických komunikacích), senátní tisk č. 159 – zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon).

DALŠÍ AKTIVITY

​ Seminář o digitálním rozhlasovém vysílání v PS PČR

Volební výbor PS PČR uspořádal koncem ledna 2013 seminář k probíhající digitalizaci rozhlasového vysílání. Komisi na této akci zastoupil její místopředseda sen. Jiří Oberfalzer. Komise se tématem digitalizace veřejnoprávních médií zabývala i dále v průběhu roku.

​ výjezdní zasedání komise v Plzni

V březnu 2013 navštívila SKSP na jednodenním výjezdu Plzeň. Členové komise navštívili regionální studio České televize a Českého rozhlasu, setkali se s vedením města Plzně a Plzeňského kraji. Na závěr své návštěvy se zúčastnili zahájení regionální části Febiofestu a filmové projekce.

​ návštěva České televize

V dubnu členové komise navštívili Českou televizi, kde se setkali s vedením ČT. Hlavními tématy jednání bylo spuštění nového kanálu ČT – ČT D a ČT art, dále problematika příjmu České televize krajany v zahraničí a systém měření veřejnoprávnosti ČT.

​ výjezdní zasedání komise ve Zlíně

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky navštívila 53. ročník Zlín film festivalu. Ve Zlíně se také setkala s vedením České televize, se členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a jednala s vedením filmového festivalu.

​ Pracovní cesta do Velké Británie

Studijní cesta do Velké Británie se uskutečnila ve dnech 13. a 14. června 2013. Komise navštívila veřejnoprávní média: BBC, dále jednala se zástupcem partnerského výboru pro sdělovací prostředky Sněmovny lordů, zástupci Ministerstva kultury, médií a sportu, navštívila také Úřad pro komunikace a soukromou televizi ITV. Tématem cesty byla veřejnoprávní média, jejich fungování a dohled nad nimi.

​ Další aktivity komise

koncert hudební školy v Le Puy (Francie) 27. dubna 2013

promítání filmu „Šmejdi“ v Senátu 19. června 2013

ZÁVĚR

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky v roce 2013 navázala na své aktivity z předchozího období a intenzivně se věnovala problematice rozhlasového a televizního vysílání. Schůzí SKSP se účastnili zástupci ministerstev, zástupci regulačních orgánů, zástupci jednotlivých medií a odborníci.

Daniela Filipiová, v.r.

předsedkyně Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky


Zpráva o činnosti

Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

za období od prosince 2012 do prosince 2013

Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury (dále jen „ústavní komise“ nebo „komise“) byla ustavena již po osmé. Tentokráte ovšem pouze se šesti členy, nadto vyslanými jen některými senátorskými kluby, což není úplně šťastné, neboť v takovém případě nefunguje dobře vzájemná komunikace.

Předsedkyní komise byla zvolena senátorka Eliška Wagnerová, členy senátor Jiří Dienstbier (posléze zvolený místopředsedou komise), senátorka Alena Gajdůšková, senátorka Miluše Horská, senátor Miroslav Krejča a senátor Pavel Lebeda. Dodatečně byly provedeny volby senátorek Marty Bayerové a Aleny Deverové a bývalých dlouholetých členů komise Petra Pitharta a Edvarda Outraty. Komise má tedy t. č. deset členů.

x x x

Komise se ve sledovaném období sešla na osmi schůzích, na nichž přijala sedm usnesení (volba místopředsedy, spolupořádání veřejného slyšení, podání návrhu senátního návrhu zákona, změna podrobnějších pravidel doručování senátních tisků a tři stanoviska: k novele Ústavy ve věci imunity, k novele zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a ke kvalifikaci tzv. irského protokolu). Bez usnesení komise přijala rámcové závěry týkající se limitů pro přijímání zákonných opatření Senátu.

x x x

A) Nedá se říci, že by komise měla v tomto roce nějaké ústřední téma. Zřejmě nejdůležitějším z těch projednávaných bylo ukončení přípravy a podání návrhu senátního návrhu novely zákona o jednacím řádu Senátu. Kromě některých technických úprav (např. změna podoby senátorského průkazu v reakci na již dávné zrušení bezplatnosti veřejné dopravy) byly zpracovány i některé náměty z praxe (přehlednější úprava projednávání peticí, zejména však změna pořadí při hlasování o návrzích zákonů s preferencí hlasování o pozměňovacích návrzích). Některé další návrhy reflektují judikaturu Ústavního soudu a dlouhodobé volání po zvýšení transparentnosti zákonodárného procesu (odůvodňování pozměňovacích návrhů, možnost vetovat návrh na vyjádření vůle, aby se Senát nezabýval návrhem zákona). Třeba ovšem dodat, že původní představy komise byly mnohem ambiciosnější (zákaz tzv. přílepků, úprava tzv. komplexních pozměňovacích návrhů aj.), vyžadují nicméně součinnost s Poslaneckou sněmovnou, protože je nemá valného smyslu provádět samostatně pro Senát. V rámci projednávání návrhu senátního návrhu zákona byly zpracovány pozměňovací návrhy zohledňující praktickou zkušenost s projednáváním návrhů zákonných opatření Senátu. T. č. však celý návrh zákona v projednávání poněkud uvázl.

B) Komise připravila návrh změny „Podrobnějších pravidel doručování senátních tisků“, který upřesnil, co se produkuje v listinné podobě, a co nikoliv, a také zakotvil kompetenci organizačního výboru rozhodovat o výjimkách.

C) Pokud jde o stanoviska, byla přijata tři. Komise akceptovala návrh změny imunity poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu, přičemž se kriticky vyjádřila k metodě provádění dílčích změn Ústavy (na zvláštním jednání diskutovala všechny v té době Sněmovnou projednávané návrhy ústavních zákonů za účelem formování předběžné – převážně odmítavé – pozice k nim).

V dalších stanovisku ostře kritizovala postup Poslanecké sněmovny, která nahradila celý obsah Senátem navržené změny sněmovního jednacího řádu obsahem odlišným, neboť tím došlo k obcházení pravidel zákonodárného procesu.

Ve vztahu k tzv. irskému protokolu se vyslovila pro jeho kvalifikaci jako mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy, jelikož jde o změnu Lisabonské smlouvy, která takto kvalifikována byla (zásada procesní ekvivalence).

D) Na podzim komise diskutovala o roli Senátu jako zákonodárce po rozpuštění Poslanecké sněmovny. V rámci jednání byly probrány a vyjasněny různé námitky (možnost pokračovat v projednávání návrhů zákonů, režim jejich podepisování, vztah vlády a Senátu při projednávání zákonných opatření, prostor pro přezkum Ústavním soudem atd.), což přispělo k následně bezproblémovému jednání Senátu. Posléze bylo období realizace role Senátu jako náhradního zákonodárce zhodnoceno s promítnutím do návrhu drobných úprav zákona o jednacím řádu (viz výše).

E) Samostatná diskuse byla za přítomnosti předsedy mandátového a imunitního výboru věnována zákonu o volbě prezidenta republiky, zvláště ve vztahu k financování volební kampaně a kontrolní roli mandátového a imunitního výboru Senátu. Předem byly indikovány některé problémy, které také následně nastaly. V současnosti se připravuje společné jednání komise a mandátového a imunitního výboru, jehož výsledkem by mělo být pořízení souboru námětů ke změnám zákona. Má to obecnější význam vzhledem k úvahám o úpravě financování volební kampaně i u jiných typů voleb. Dokument bude nejspíše postoupen ministru vnitra, na němž bude připravit novelu příslušného zákona.

F) Poměrně obšírná pozornost byla věnována v souvislosti s veřejným slyšením pořádaným komisí spolu s ústavně-právním výborem k novoroční amnestii prezidenta republiky Václava Klause institutu amnestie v našem ústavním řádu i roli veřejných slyšení v činnosti Senátu.

G) Komise navázala na (před)loňskou pozitivní zkušenost s projednáváním výroční „Zprávy o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva“. Vyslechla ke zprávě ústní komentář vládního zmocněnce dr. Víta A. Schorma; v diskusi byla pozornost věnována jak vysokému nápadu a počtu nedodělků řečeného soudu, tak některým konkrétním případům (zejména D. H. proti České republice).

H) Součástí agendy rovněž spíše lidskoprávní bylo na počátku roku 2013 jednání s reprezentanty ministerstva zahraničních věcí ke stavu podpisů a ratifikací lidskoprávních smluv, zejména, ale nejen, z působnosti Rady Evropy. Na základě toho komise požádala o vyjádření, proč se v konkrétních případech nesměřuje k ratifikačnímu procesu, což dotčené resorty vcelku přesvědčivě objasnily. Na podzim byl komisí vyžádán aktualizovaný seznam smluv. Postupovat tak zamýšlíme i do budoucna, abychom v ministerstvech udržovali dojem, že v Parlamentu tato agenda někoho zajímá. V podobném duchu se ostatně vyslovuje i Parlamentní shromáždění Rady Evropy, když vyzývá parlamenty členských států, aby sledovaly aktivitu svých vlád při přebírání závazků této organizace.

Výhledy: Bezprostředně řešeným tématem je vyhodnocení aplikace zákona o volbě prezidenta republiky, včetně identifikace problémů ústavní povahy. Evidentní však je, že přímá volba prezidenta republiky poněkud proměnila český ústavní systém. Bude-li na straně Poslanecké sněmovny zájem o komplexnější analýzu českého ústavního pořádku, komise se do debaty ráda zapojí. Současně bude třeba velmi dbát, aby v rámci realizace obecných volebních slibů nebyly přijímány návrhy český ústavní systém dále „rozkývávající“. Ústavní pravidla mají být rámcem umožňujícím pěstovat politiku, nemají však být zatahována do politického boje, ať už kvůli mocenským záměrům kohokoliv, anebo kvůli odvádění pozornosti od substantivních politik běžného typu.

Krom toho se zdá, že opět ožívá zájem o tzv. stykový zákon, jehož různé verze komise v minulosti připravovala.

Pokračovat by mělo jak monitorování stavu podpisů a ratifikací lidskoprávních smluv, tak i kontakty s vládním zmocněncem pro „štrasburský soud“. Komise má také v plánu věnovat se monitorování rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a v návaznosti na to vyhodnocovat nutnost úprav v právním řádu České republiky.

V Praze dne 23. ledna 2014

Eliška Wagnerová v. r.

předsedkyně komise