V l á d n í n á v r h,

kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu.


N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

Senát Parlamentu České republiky souhlasí s výpovědí Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednané ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu.


PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Návrh na výpověď smlouvy o zdanění příjmů z úspor

mezi Českou republikou a Ostrovem Man

S ohledem na směrnici o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (2003/48/ES, dále jen „směrnice o zdanění příjmů z úspor“) Česká republika v letech 2004 až 2005 sjednala dvoustranné smlouvy o zdanění příjmů z úspor týkající se zámořských zemí a území Spojeného království a Nizozemského království.

Smlouvy byly uzavřeny s těmito zámořskými zeměmi a územími Spojeného království:

-​ Anguillou (č. 99/2006 Sb. m. s.)

-​ Britskými Panenskými ostrovy (č. 102/2006 Sb. m. s.)

-​ Guernsey (č. 49/2008 Sb. m. s.)

-​ Jersey (č. 50/2008 Sb. m. s.)

-​ Kajmanskými ostrovy (č. 103/2006 Sb. m. s.)

-​ Montserratem (č. 101/2006 Sb. m. s.)

-​ Ostrovem Man (č. 51/2008 Sb. m. s.)

-​ Turks a Caicos (č. 100/2006 Sb. m. s.)

V případě smluv týkajících se nizozemských zámořských zemí a území byly smlouvy uzavřeny přímo s Nizozemským královstvím:

-​ se zřetelem na Arubu (č. 98/2006 Sb. m. s.)

-​ se zřetelem na Nizozemské Antily (č. 96/2006 Sb. m. s.)

Účelem těchto smluv bylo umožnit, aby příjmy z úspor v podobě úrokových plateb vyplacených v jednom státě jejich skutečným vlastníkům – fyzickým osobám, které mají bydliště pro daňové účely v druhém smluvním státu – podléhaly účinnému zdanění v tomto druhém státu. Smlouvy byly sjednány na základě několika modelů připravených Evropskou unií.

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj - OECD připravila v roce 2015 ve spolupráci s Globálním fórem pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely po vzoru dohod FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)1 Mnohostrannou dohodu příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (dále jen „MCCA“). Tato dohoda je technickou dohodou provádějící Úmluvu o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, ve znění jejího pozměňujícího Protokolu (dále jen „Úmluva“ – č. 2/2014 Sb. m. s.) a umožní oznamování informací o finančních účtech podle společného standardu pro oznamování. Začátkem listopadu 2016 podepsalo MCAA téměř 90 států. Tyto státy od roku 2016, resp. 2017 hodlají uplatňovat společný standard pro oznamování (s první výměnou informací v roce 2017, resp. 2018) a na základě Úmluvy si automaticky vyměňovat informace o účtech.

V EU byla následně přijata novela (2014/107/EU) směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (2011/16/EU, dále jen „směrnice o správní spolupráci“), která společný standard pro oznamování převzala. V důsledku novelizace směrnice o správní spolupráci byla s cílem vyloučení dvojího oznamování současně zrušena směrnice o zdanění příjmů z úspor. Evropská daňová legislativa se v závislosti na podmínkách stanovených v protokolech k přístupovým smlouvám některých členských států neuplatňuje na jejich zámořské země a území. S nimi probíhala výměna informací o zdanění příjmů z úspor na základě bilaterálních smluv sjednaných samotnými členskými státy.

Zámořské země a území Nizozemska i Spojeného království jsou smluvními stranami Úmluvy, stejně jako Česká republika. Česká republika i všechny uvedené zámořské země a území podepsaly rovněž MCAA se záměrem automaticky vyměňovat informace podle společného standardu pro oznamování.

Vzhledem k této skutečnosti je nutné ukončit platnost smluv o automatické výměně informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb a o zdanění příjmů z úspor týkající se těchto území a podle podmínek konkrétní smlouvy případně pozastavit její uplatňování.

K dnešnímu dni platně vypověděly smlouvy o zdanění příjmů z úspor a České republice oznámily pozastavení uplatňování (přerušení provádění) příslušných smluv pouze Jersey a Guernsey.

Podle podmínek článku „Vypovězení“ smluv uzavřených se zámořskými zeměmi a územími Spojeného království (vyjma smlouvy uzavřené s Anguillou) tyto smlouvy přestanou být automaticky platné po uplynutí 12 měsíců od doručení oznámení o vypovězení druhé smluvní straně. Článek „Provádění a pozastavení provádění“ mimo jiné stanoví, že provádění smlouvy, účinné od okamžiku doručení oznámení druhé smluvní straně, může být pozastaveno v případě, že bylo pozastaveno provádění směrnice o zdanění příjmů z úspor.

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s ustanovením článku 30 Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv (příloha usnesení vlády č. 131 ze dne 11. února 2004) vláda České republiky rozhodla usnesením č. 279 ze dne 10. dubna 2017 o výpovědích v úvodu citovaných smluv, včetně Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednané ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu, a o pozastavení jejího provádění podle jejího čl. 17 odst. 3.

Výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man není v rozporu s mezinárodním právem ani s právem Evropské unie a nebude mít dopad na státní rozpočet.

Protože je smlouvou tzv. prezidentské kategorie podle čl. 49 písm.  e) Ústavy České republiky, je nezbytné, aby s její výpovědí vyslovil souhlas Parlament České republiky.

V Praze dne 2. května 2017

Předseda vlády:

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

1 Bilaterální dohody uzavírané Spojenými státy americkými za účelem zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act