SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

145. USNESENÍ

z 19. schůze, konané dne 11. července 2018

k petici „Za kvalitní podmínky pro vzdělávání“

(senátní tisk č. 227)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Zdeňka Papouška, informaci senátora Václava Homolky k petici č. 2/18 „Za kvalitní podmínky pro vzdělávání“ (senátní tisk č. 227), která byla předmětem veřejného slyšení výboru dne 28. května 2018, a po rozpravě

Výbor

I.​ o z n a m u j e

Organizačnímu výboru Senátu, že šetření ve věci petice č. 2/18 č. 2/18 „Za kvalitní podmínky pro vzdělávání“ (senátní tisk č. 227) bylo ukončeno;

II. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR na základě seznámení a projednání petice č. 2/18 „Za kvalitní podmínky pro vzdělávání“ (senátní tisk č. 227) na veřejném slyšení výboru dne 28. května 2018 přijmout návrh usnesení, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení;

III. n a v r h u j e

Organizačnímu výboru Senátu zařadit na pořad následující schůze Senátu bod: Petice č. 2/18 „Za kvalitní podmínky pro vzdělávání“ (senátní tisk č. 227);

IV.​ u r č u j e , ž e

osobami zastupujícími petenty, které požívají práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu, jsou mluvčí petičního výboru petice uvedení v příloze č. 2 tohoto usnesení;

V. d o p o r u č u j e , a b y

na projednávání na schůzi Senátu byli pozváni: zástupci petentů, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ministryně financí ČR, zástupce Rady vysokých škol a Unie školských asociací ČR – CZESHA, které výbor považuje za peticí dotčené, a kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 tohoto usnesení;

VI.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 227 na schůzi Senátu senátora Václava Homolku;

VI.​  p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Zdeňka Papouška toto usnesení předložit předsedovi Senátu Parlamentu ČR a Organizačnímu výboru Senátu.

Zdeněk Papoušek v. r.

předseda výboru

Václav Homolka v. r.

zpravodaj výboru

Zuzana Baudyšová v. r.

ověřovatelka výboru


Příloha č. 1

k usnesení č. 145/18

Počet listů: 1

Návrh usnesení Senátu Parlamentu ČR

Senát Parlamentu České republiky

I.​ b e r e n a v ě d o m í

petici č. 2/18 „Za kvalitní podmínky pro vzdělávání“ obsaženou v senátním tisku č. 227;

I.​  k o n s t a t u j e , ž e

petice č. 2/18 „Za kvalitní podmínky pro vzdělávání“ (senátní tisk č. 227) je důvodná;

I.​ n a v r h u j e

ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy za součinnosti příslušných členů vlády ustavit koordinační pracovní skupinu složenou ze zástupců MŠMT ČR, MF ČR, MPSV ČR, ČMOS pracovníků školství, Vysokoškolského odborového svazu, pedagogických odborníků, akademických pracovníků VŠ, zřizovatelů, senátorů a poslanců Parlamentu ČR, jejímž cílem bude projednání námětů uvedených v petici a příprava návrhů se zaměřením na tyto problémy:

a)​ Předložení návrhu na postup realizace programového prohlášení vlády ČR v části „Vzdělávání, věda, výzkum“ s přihlédnutím k požadavkům autorů petice.

b)​ Návrh perspektivního řešení problému nízkého procenta výdajů na vzdělávání z HDP.

c)​ Při přípravě státního rozpočtu na rok 2019 vytvořit podmínky pro dosažení výše průměrného měsíčního platu pedagogických pracovníků v roce 2020 na úrovni minimálně 130% celostátní průměrné mzdy a pro meziroční nárůst průměrného platu nepedagogických pracovníků ve výši alespoň 8 %.

d)​ Předložení koncepčního návrhu pravidelného zvyšování prostředků pro vysoké školy tak, aby se postupně odměňování vysokoškolských pedagogů přiblížilo evropské úrovni a významně se tak omezil odliv špičkových akademických pracovníků z vysokoškolských institucí a stále častěji i z ČR.

e)​ V souvislosti s deklarovanou prioritou v programovém prohlášení vlády, týkající se navyšování platů ve školství, podpořit vývoj mezd na vysokých školách v letech 2019-2021 tak, aby docházelo k meziročnímu růstu rozpočtu vysokých škol o cca 3 mld. Kč během těchto následujících let.

f)​ Připravení konceptu racionalizace sítě vysokých škol.

g) Předložení návrhu udržitelného řešení stále se prohlubující kritické situace na trhu práce týkající se oborů s významnou společenskou rolí, zejména absolventů studia učitelství, zubního a všeobecného lékařství.

Příloha č. 2

k usnesení č. 145/18

Počet listů: 1

Seznam osob,

které mají požívat práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu

Petiční výbor:

Vážený pan

Mgr. František Dobšík

předseda ČMOS PŠ

Senovážné nám. č. 23

110 00 Praha 1

Vážený pan

Mgr. Petr Baierl

předseda Vysokoškolského odborového svazu

Nám. W. Churchilla 2
130 00 PRAHA 3

Seznam

fyzických osob a představitelů právnických osob,

správních úřadů a orgánů územní samosprávy,

jež výbor považuje za dotčené peticí

Vážený pan

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

PRAHA

Vážená paní

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

ministryně financí ČR

PRAHA

Vážený pan

prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

předseda Rady vysokých škol

José Martího 31

162 52 Praha 6

Vážený pan

Ing. Jiří Zajíček

předseda Unie školských asociací ČR – CZESHA

Masarykova střední škola chemická
Křemencova 12

116 28 Praha 1