SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

123. USNESENÍ

ze 13. schůze konané dne 15. srpna 2017

k dopravnímu balíčku dokumentů I. část - sociální aspekty v silniční dopravě, užívání najatých vozidel, kabotáž a podmínky pro podniky, a to:

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Radě, kterým se mění nařízení (ES)

č. 1071/2009 a nařízení (ES) a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví - Senátní tisk č. N 043/11

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění

směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční

přepravu zboží - Senátní tisk č. N 044/11

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)

č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní

doby řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku,

a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování

polohy pomocí tachografů - Senátní tisk č. N 045/11

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní

pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud

jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU

Senátní tisk č. N 046/11

V návaznosti na usnesení č. 90 Výboru pro záležitosti EU ze dne 14. června 2017, po úvodním slově zástupce gestora Ing. Ladislava Němce, náměstka ministra dopravy ČR, po zpravodajské zprávě senátora Františka Bradáče a po rozpravě

VÝBOR

I. projednal na žádost Výboru pro záležitosti Evropské unie dopravní balíček dokumentů I. část – Senátní tisk č. N 043/11, N 044/11, N 045/11 a N 046/11;

II. zaujímá stanovisko k tomuto dokumentu, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

III. určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Františka Bradáče;

IV. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor František Bradáč v.r. senátor František Bradáč v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 123/2017

S t a n o v i s k o

k Dopravnímu balíčku dokumentů I. část, a to:

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví

senátní tisk č. N 043/11

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

senátní tisk č. N 044/11

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

senátní tisk č. N 045/11

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU

senátní tisk č. N 046/11

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

1.​ považuje za důležité zajistit všem řidičům v odvětví mezinárodní silniční dopravy spravedlivé sociální podmínky;

1.​ nepovažuje však nižší mzdovou úroveň některých členských států za nekalou konkurenční výhodu, neboť souvisí s rozdílnými životními podmínkami v členských státech, které nelze odstranit jinak než postupnou hospodářskou konvergencí; tyto mzdové rozdíly jsou navíc vyváženy dodatečnými náklady plynoucími z přeshraničního poskytování služeb, které domácí dopravci nemají;

1.​ je toho názoru, že ustanovení směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků a správní požadavky nevyhovují vysoce mobilní povaze práce řidičů v odvětví mezinárodní silniční dopravy, a proto podporuje úpravu sociálních podmínek vyslaných řidičů prostřednictvím sektorové právní úpravy, která bude proporcionální, snadno vymahatelná, co nejméně zatěžující pro dopravce a zajistí jednotný výklad mezi členskými státy;

1.​ domnívá se, že navržená výjimka z působnosti směrnice 96/71/ES v délce tří dnů je nepřiměřeně krátká, i s ohledem na skutečnost, že jeden den vyslání je vymezen 6 hodinami, která může vážně omezit poskytování standardní mezinárodní přepravy mezi dvěma sousedícími členskými státy;

1.​ požaduje proto, v souladu s pozicí vlády, výrazné prodloužení této lhůty a to minimálně na 10 – 15 dní, prodloužení časového vymezení jednoho dne ze stávajících 6 hodin, a rovněž zpřísnění opatření zaměřených na tzv. řidiče nomády;

1.​ vítá zrušení maximálního počtu povolených kabotážních přeprav, jelikož kontrola tohoto ustanovení je v praxi velmi složitá;

1.​ nesouhlasí však se snížením počtu dní pro provádění kabotáže a rovněž s aplikací pravidel pro vysílání pracovníků na kabotážní přepravu již od prvního dne jejího provádění;

1.​ nesouhlasí také se zákazem čerpat týdenní odpočinek v délce 45 hodin a více ve vozidle, neboť považuje toto ustanovení za diskriminační, zvyšující náklady na dopravu a při současném nedostatečném počtu odpovídajících odpočívadel na území členských států za těžko proveditelné;

1.​ požaduje také vypuštění části ustanovení o požadavcích na usazení podniku, dle kterého by podnik měl v členském státě usazení mít majetek a zaměstnávat zaměstnance v rozsahu úměrném činnosti podniku, neboť tento požadavek diskriminuje malé podniky tím, že zcela ignoruje skutečnost, že podnikem může být i pouze jediná fyzická osoba či právnická osoba bez zaměstnanců;

1.​ doporučuje,

-​ postoupit dokument k projednání plénu Senátu PČR;

-​ postoupit případné stanovisko Senátu PČR Evropské komisi.