SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

236. USNESENÍ

z 27. schůze, konané dne 12. června 2012

k návrhu senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového

a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 333)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře, po odůvodnění senátního návrhu zákona, po zpravodajské zprávě senátora Petra Bratského a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky s c h v á l i t návrh senátního návrhu zákona;

II.

u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 333 na schůzi Senátu Parlamentu ČR

senátora Petra Bratského.

PhDr. Jaromír Jermář v. r.

předseda výboru

Ing. Petr Bratský v. r.

zpravodaj výboru

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. v. r.

ověřovatel výboru