PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

7. funkční období

35. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

ze 4. schůze, konané dne 7. ledna 2009

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství

(senátní tisk č. 181)

Po odůvodnění Marka Mory, náměstka místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, zpravodajské zprávě senátora Luďka Sefziga a po rozpravě

výbor

I.​ d o p o r u č u j e

Senátu PČR, aby odročil projednávání tohoto vládního návrhu do doby přijetí právní úpravy, která bude obsahovat vázaný mandát vlády na rozhodnutí obou komor Parlamentu ČR, kterými komory vyjádří souhlas k předání rozhodovacích kompetencí na unijní úroveň a k přijetí opatření nad rámec kompetencí svěřených EU;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Luďka Sefziga;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Luďka Sefziga, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Luděk S e f z i g   v.r.

předseda výboru

Luděk S e f z i g v.r. Jana J u ř e n č á k o v á v.r.

zpravodaj výboru ověřovatelka výboru