PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

15. USNESENÍ

STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

přijaté dne 19. 3. 2008

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 196)

Po zprávě zpravodaje komise, po odůvodnění předkladatele a po rozpravě

komise

I.

II.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky v r á t i t návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s pozměňovacími návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení;

u r č u j e

zpravodajem komise pro projednávání senátního tisku č. 196 na schůzi Senátu Parlamentu České republiky

senátora Jiřího Oberfalzera.

Liana Janáčkové, v.r.

místopředsedkyně komise

Jiří Oberfalzer, v.r.

zpravodaj komise

Tomáš Töpfer, v.r.

ověřovatel komise


Příloha k usnesení č. 15/08

Počet listů: 2

Schválené pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 196)

1. V čl. I bod 1 upravit takto:

„1. V § 23 se věta druhá zrušuje a ve větě třetí se zrušuje slovo „rovněž“.“.

2. Za článek I vložit nový článek II, který včetně označení části zní:

A.

„ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích

Čl. II

Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb. a zákona č. 304/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:

„(3) Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem13), platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním, a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním, a to i v případě, že jich používá k podnikání nebo v souvislosti s ním více; tím není dotčena povinnost platit poplatky podle ustanovení odstavce 1.“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

------------------------------------

13) § 2 obchodního zákoníku.“.

2. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Poplatník, který je právnickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním, a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním, a to i v případě, že jich používá k podnikání nebo v souvislosti s ním více.“.“.

Dosavadní článek II označit jako článek III.

B. V názvu zákona na konci doplnit slova: „ , a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.

C. Nad označení čl. I vložit slova

„ČÁST PRVNÍ

Změna autorského zákona“.

D. Nad označení čl. III (dosavadní čl. II) vložit slova

„ ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST“.

3. V čl. III (dosavadní čl. II) slova „dnem jeho vyhlášení“ nahradit slovy „prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení s výjimkou článku II, který nabývá účinnosti 1. 1. 2009“.