Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky v části uvádějící sídlo této instituce sjednána dne 4. prosince 2018 ve Varaderu


NÁVRHUSNESENÍSENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Senát Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změny Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky v části uvádějící sídlo této instituce sjednané dne 4. prosince 2018 ve Varaderu

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA1. Úvod

Rada guvernérů Mezinárodní investiční banky (dále „MIB“, „banka“) schválila dne 4. prosince 2018 přesun sídla této instituce z Moskvy do Budapešti. Delegace České republiky v rámci jednání vystupovala v souladu se schválenou Směrnicí pro jednání o změně sídla Mezinárodní investiční banky.

Návrh na přesun sídla poprvé oficiálně přednesl dne 18. září 2018 předseda vlády Maďarska V. Orbán při jednání s prezidentem Ruské federace V. Putinem. Maďarská strana potvrdila, že bance a jejím představitelům poskytne plnohodnotné výsady a imunity a že bude plně nápomocna ve všech technických, právních i logistických otázkách spojených s přesunem sídla do Budapešti.

Hlavním argumentem pro přesun je potřebný impuls pro další rozvoj operací MIB, který povede ke zlepšení ratingu i snížení ceny zdrojů. V souvislosti s dynamickým rozvojem banky v posledních letech se začaly stále více projevovat negativa umístění hlavního sídla v Moskvě v Ruské federaci. Přístup a působení na evropských trzích je často omezen chápáním MIB jako „ruské banky“, což je dáno především historickými konotacemi vzniku a působením MIB. Zároveň, i přesto, že je MIB jako mezinárodní organizace výslovně vyjmuta ze sankcí Rady Evropské unie vůči Ruské federaci (preambule odst. 5, Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014), jsou její operace do určité míry sankcemi ovlivněny, jelikož většina partnerů MIB je z ruského trhu, ke kterému má díky svému sídlu v Moskvě nejblíže.

Přesunutí sídla MIB umožní získat „evropský status“, tj. MIB bude nově při spolupráci s partnerskými bankami a institucemi spadat do oblasti střední a východní Evropy a nikoliv do regionu Ruské federace. Navýšení podílu evropských expertů a přenos evropského bankovního know-how přispěje k prohloubení znalostí o evropských trzích a bezprostřednímu kontaktu s potenciálními klienty, což ve výsledku povede k dalšímu navyšování podílu evropských zemí v úvěrovém portfoliu.

Pozitivní vliv bude mít evropské sídlo instituce na přístup investorů (investiční fondy, penzijní fondy) a ratingových agentur k bance, což v konečném důsledku zvýší možnosti získávání zdrojů financovaní aktivních operací banky a v konečném důsledku zlepší její finanční stabilitu.


2. Účel materiálu


Účelem předkládaného materiálu je ratifikace změny Dohody o zřízení MIB v části uvádějící sídlo této instituce, s níž vyjádřila vláda souhlas dne 29. 4. 2019 usnesením č. 296. Vláda zároveň souhlasila s prozatímním prováděním této změny tak, aby po vstupu v platnost hostitelské dohody uzavřené mezi Maďarskem a MIB mohla banka oficiálně přesunout své sídlo a začít svou činnost z Budapešti bez nutnosti čekat na potvrzení ratifikace změny statutárních dokumentů všemi členskými státy.

Sídlo MIB je oficiálně uvedeno v platných statutárních dokumentech této instituce, konkrétně v čl. 2 Stanov Mezinárodní investiční banky, které jsou nedílnou součástí Dohody o zřízení MIB. Jako sídlo MIB je v současnosti uvedena Moskva, Ruská federace.


Změna Stanov MIB znamená změnu Dohody o zřízení MIB, tedy změnu mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie, a jako taková musí být učiněna v souladu s vnitrostátními procedurami každého členského státu. V případě České republiky se jedná o ratifikační proces (viz b. 6 Změna Dohody o zřízení MIB). Podmínkou pro změnu sídla MIB bylo jednomyslné rozhodnutí Rady guvernérů MIB, které bylo učiněno v rámci 1/110. zasedání Rady guvernérů (dříve bankovní rady) MIB a jako takové je zaneseno v Protokolu z předmětného jednání.


3. Obsah materiálu


Obsahem materiálu je znění uvedené změny přijaté Radou guvernérů MIB v odst. 6 článku 2 Stanov MIB.


Nově tento odstavec zní: „Banka má své sídlo v Budapešti v Maďarsku.“


Materiál také obsahuje znění rozhodnutí Rady guvernérů, ve kterém se hovoří o prozatímním provádění předmětné změny před vstupem v platnost po naplnění potřebných vnitrostátních procedur v každé členské zemi MIB za podmínky, že s tím vláda ČR vysloví souhlas.


4. Změna Dohody o zřízení MIB


Sjednání předmětné změny je v souladu se zahraničně politickými zájmy České republiky, neboť s sebou přinese zásadní změnu ve vnímání této banky („evropská banka“ místo „ruská banka“) a k obměně zaměstnanců a navýšení podílu evropských expertů se zkušenostmi z bankovních sektorů států EU. Se sídlem v Evropě se banka navíc stane atraktivnější pro potenciální nové akcionáře z řad zemí EU. Přesunutím sídla do Budapešti se MIB může v blízké budoucnosti stát regionálně významnou mezinárodní bankou. Status MIB jako evropské banky a navýšení spolupráce s evropskými partnery podpoří kvalitní rating banky, čímž dojde ke zlevnění zdrojů financování MIB a v důsledku také ke zlepšení konkurenceschopnosti služeb MIB i v České republice.


Změna Stanov, jež jsou nedílnou součástí Dohody o založení MIB, podléhá podle čl. 49 písm. c), d), e) Ústavy České republiky ratifikaci, neboť se jedná o změnu mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie, k jejíž ratifikaci prezidentem republiky je zapotřebí souhlasu obou komor Parlamentu.


Předmětná změna je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných mezinárodních smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.


Materiál nemá přímý dopad na podnikatelské prostředí (předpokládá se pozitivní dopad s ohledem na působení MIB na českém trhu) a z hlediska rovnosti žen a mužů je indiferentní.


Sjednání předmětné změny nebude mít dopad na státní rozpočet.


Změna bude podléhat ratifikaci Parlamentem ČR a prezidentem.


Provádění pozměněné Dohody o zřízení MIB a jejích Stanov bude v působnosti Ministerstva financí.


    Usnesením č. 296 souhlasila vláda dne 29. 4. 2019 se změnou čl. 2 odst. 6 Stanov Mezinárodní investiční banky, které jsou nedílnou součástí Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a zároveň s prozatímním prováděním předmětné změny do její plnohodnotné ratifikace všemi členskými státy MIB.    

5. Informace o Mezinárodní investiční bance

MIB byla založena vládami členských států RVHP v roce 1970. Akcionáři je  9 států – Ruská federace, Česká republika, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Kuba, Mongolsko a Vietnam. Základní kapitál MIB činí 2 mld. EUR, z čehož je nyní splaceno  319 mil. EUR (16%).

Cílem úvěrové politiky je podpora středně velkých podniků přímými úvěry, velkých podniků pomocí syndikovaného financování a zaměření na exportní financování. MIB také od roku 2015 poskytuje portfolio služeb trade finance.

MIB od roku 2012 prošla výrazným ozdravěním a nyní již stabilně působí na trzích všech členských zemí. Dynamický vývoj je vidět v nárůstu aktiv, stabilizaci úvěrového portfolia i stabilní výší kapitálu. Postupně se snižuje podíl operací v Ruské federaci a naopak se navyšují operace v zemích EU (EU 50% vs RF 17%), stejně tak jako podíl na kapitálu (RF 47,04%, země EU 49,07%). Přesun sídla do Budapešti by tento trend mohl ještě posílit.

V současné době MIB disponuje následujícími mezinárodními ratingy: Fitch BBB+, Moody´s A3, S&P A-, Dagong (Čína) A. Ty by se po přesunu sídla do Maďarska a získání „evropské adresy“ mohly ještě zvýšit. Tím by došlo i ke zlevnění zdrojů financování MIB, což by v důsledku znamenalo větší konkurenceschopnost služeb MIB i v České republice.

Aktuální stav kapitálu (k 28.3. 2018)

 

základní kapitál

splacený kapitál

stát

mil. EUR

%

mil. EUR

%

Ruská federace

580,7

29,04%

150,03

45,52%

Bulharsko

123

6,15%

42,20

12,80%

Maďarsko

121,4

6,07%

40,00

12,14%

Česká republika

125,6

6,28%

37,37

11,34%

Rumunsko

76,7

3,84%

26,10

7,92%

Slovensko

62,8

3,14%

21,48

6,52%

Kuba

23,4

1,2%

5,36

1,63%

Vietnam

4,7

0,24%

3,67

1,11%

Mongolsko

6,2

0,31%

3,39

1,03%

nerozdělená kvóta

875,5

43,78%

0

0,00%

CELKEM

2000

100%

329,6

100,00%

Finanční ukazatele (v mil. EUR) k 31. 12. 2018

(v mil. EUR)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Aktiva

1 194

1 096

881,4

809,4

611,5

411,1

Úvěrové portfolio (netto)

753

664

363

306,3

240,3

96,4

Equity

375

395,6

390,2

397,7

389,4

352,4

Čistý zisk

5,1

1,1

0,8

1,9

2,1

4,8

NPLs

1,9%

4,5%

3,9%

3,3%

3,4%

-

    

V Praze dne 11. června 2019

Předseda vlády:

Ing. Andrej Babiš, v. r.
III. Přesun sídla MIB do Budapešti


Rada guvernérů přijímá následující rozhodnutí:

1. Schválit přesun sídla MIB z Moskvy, Ruská Federace do Budapešti, Maďarsko.

2. Vnést pozměňovací návrh do čl. 2 Stanov MIB (dále „Stanovy“) v souladu s Přílohou 11 k Protokolu (dále „změna“).

3. Stanovit, že daná změna

a. v závislosti na odst. 4 tohoto rozhodnutí bude prozatímně prováděna od data po uplynutí 30 dní od ukončení ratifikace Dohody mezi vládou Maďarska a Mezinárodní investiční bankou o sídle Mezinárodní investiční banky (dále „Hostitelská dohoda“) a

b. vstoupí v platnost po obdržení všech nezbytných dokumentů od všech členských států MIB pod podmínkou, že toto datum nebude dřívější než datum prozatímního provádění.

4. Daná změna může být prozatímně prováděna dle bodu 3. tohoto usnesení pouze za podmínky, že vláda České republiky dá nezbytný souhlas s prozatímním prováděním této změny.


5

5. Uložit Management Boardu banky dojednat s vládou Maďarska text Dohody mezi vládou Maďarska a MIB o sídle MIB a uložit předsedovi Management Boardu podepsat tuto dohodu jménem banky. Banka o dohodě informuje členské státy a zpřístupní jim finální znění hostitelské dohody před jejím uzavřením.

6. Otevřít pobočku banky v Moskvě, Ruská federace, od data po uplynutí 30 kalendářních dní od okamžiku ratifikace Dohody mezi vládou Maďarska a MIB o sídle MIB.

7. Uložit Management Boardu banky dojednat s vládou Ruské federace text Dohody o pobočce MIB v Ruské federaci a uložit předsedovi Management Boardu podepsat tuto dohodu jménem banky. Banka o dohodě informuje členské státy a zpřístupní jim finální znění předmětné dohody před jejím uzavřením.

8. Uložit Radě ředitelů a Management Boardu banky učinit všechna nezbytná opatření k zajištění činnosti banky v jejím sídle v Budapešti a v místě pobočky banky v Moskvě.


6

Zástupci členských států MIB v Radě guvernérů:


Bulharská republikaM. Petrova, v. r.

MaďarskoG. Gion, v. r.

Vietnamská socialistická republikaTo Huy Vu, v. r.

Kubánská republikaIrma Martínez Castrillón, v. r.

MongolskoCh. Khurelbaatar, v. r.

Ruská federaceS. A. Storchak, v. r.

RumunskoG. Serbu, v. r.

Slovenská republikaK. Kovacova, v. r.

Česká republikaJ. Vyoralova, v. r.


12POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

KE STANOVÁM MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ BANKY


Přeformulovat odst. 6 článku 2 Stanov Mezinárodní investiční banky v následujícím znění: „Banka má své sídlo v Budapešti v Maďarsku.“


Přijato usnesením č. III Protokolu 1./100. zasedání Rady guvernérů Mezinárodní investiční banky ze dne 4. prosince 2018.