P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

2.

USNESENÍ

STÁLÉ KOMISE SENÁTU

PRO ÚSTAVU ČESKÉ REPUBLIKY A PARLAMENTNÍ PROCEDURY

z 1. schůze, konané dne 22. ledna 2009

k nálezu Ústavního soudu č. 446/2008 Sb. ve věci přezkumu ústavnosti Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (senátní tisk 181/5)

Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (dále jen „komise“)

I. bere na vědomí nález Ústavního soudu č. 446/2008 Sb. a s uspokojením konstatuje, že odpovídá jejím závěrům vyjádřeným v usnesení č. 7 ze dne 27. března 2008,

II. doporučuje senátorským klubům, aby jednaly s poslaneckými kluby o podpoře zákonů provádějících ve vztahu k Parlamentu ČR Lisabonskou smlouvu, a to včetně tzv. stykového zákona,

III. pověřuje předsedkyni komise, aby předložila toto usnesení předsedovi Senátu.

Jiřina Rippelová v.r.

předsedkyně komise