SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

19. USNESENÍ

z 5. schůze, konané dne 22. února 2017

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony

Senátní tisk č. 58

Po úvodním slově JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., náměstka ministra vnitra pro legislativu a archivnictví, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Jiří Dienstbier, a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Jiřího Dienstbiera;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Jiří Dienstbier v.r.

zpravodaj výboru

předseda výboru

v.z. Radek Sušil v.r.

Jiří Burian v.r.

ověřovatel výboru