P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

306. USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

A DOPRAVU

z 24. schůze dne 14. dubna 2010

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 245)

Po úvodním slově zástupce skupiny předkladatelů poslance Václava Mencla, po zpravodajské zprávě senátora Adolfa Jílka a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Adolfa Jílka;

III.​ p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jana Hajdu předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Karel Korytář v.r.

místopředseda výboru

senátor Adolf Jílek v.r. senátor Josef Řihák v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru