PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

232. USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

A DOPRAVU

z 23. schůze, konané dne 13. března 2008

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 193)

Po úvodním slově zástupce předkladatele, Mgr. Františka Korbela, náměstka ministra spravedlnosti České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Jana Nádvorníka a po rozpravě

v ý b o r

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jana Nádvorníka;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Ivana Adamce předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Ivan Adamec v.r.

předseda výboru

senátor Jan Nádvorník v.r. senátor Jiří Stříteský v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru