Rozhodnutí vlády

o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států

přes území České republiky v roce 2014


Návrh

USNESENÍ

Senátu

Parlamentu České republiky

z schůze 2014

k rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států

přes území České republiky v roce 2014

S e n á t

b e r e n a v ě d o m í

rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2014.


Předkládací zpráva pro Parlament České republiky

V souvislosti s členstvím České republiky v Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO) se každoročně uskuteční velký počet přeletů a průjezdů ozbrojených sil členských států NATO, států zúčastněných v programu European Defence Agency, států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) a rovněž některých dalších států, s nimiž Česká republika udržuje partnerské vztahy, přes území České republiky. Tyto přelety a průjezdy jsou uskutečňovány nejen v rámci výcvikových aktivit, ale též v souvislosti s různými vojenskými operacemi. Úkolem České republiky je maximálně usnadnit realizaci požadavků na takové přelety a průjezdy a dostát tak svým závazkům vyplývajícím z členství v NATO.

Podle článku  43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. (dále jen „Ústava”), rozhoduje o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky vláda, která je podle článku 43 odst. 6 Ústavy povinna o takových rozhodnutích neprodleně informovat obě komory Parlamentu České republiky. S ohledem na četnost a krátké lhůty předkládání požadavků na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky je technicky prakticky nemožné, aby vláda rozhodovala o každém jednotlivém přeletu či průjezdu samostatně.

V případě přeletů a průjezdů uskutečňovaných v souvislosti s probíhající vojenskou operací je navíc ze zahraničně-politického hlediska nevhodné rozhodovat o přeletu či průjezdu těsně před jeho realizací. Potenciální možnost neschválení přeletu či průjezdu může u spojenců důvodně vyvolávat nejistotu a snižovat tak důvěryhodnost České republiky jako spolehlivého partnera.

Nejschůdnějším řešením problému vydávání přeletových a průjezdových povolení ve lhůtách umožňujících realizaci těchto přeletů a průjezdů ozbrojených sil v požadovaných termínech se podle zkušeností z předchozích let jeví vyslovení souhlasu vlády s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, které se uskuteční v nadcházejícím kalendářním roce.

Vláda České republiky svým usnesením ze dne 18. prosince 2013 č. 988 vyslovila souhlas s přelety letadel Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), s přelety a průjezdy ozbrojených sil členských států NATO (tj. Albánské republiky, Belgického království, Bulharské republiky, Dánského království, Estonské republiky, Francouzské republiky, Chorvatské republiky, Islandské republiky, Italské republiky, Kanady, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Lucemburského velkovévodství, Maďarské republiky, Spolkové republiky Německo, Nizozemského království, Norského království, Polské republiky, Portugalské republiky, Rumunska, Řecké republiky, Slovenské republiky, Republiky Slovinsko, Spojených států amerických, Španělského království, Turecké republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska) a států zúčastněných v programu PfP (tj. Arménské republiky, Ázerbájdžánské republiky, Běloruské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Finské republiky, Gruzie, Irska, Kazašské republiky, Kyrgyzské republiky, Makedonie/FYROM, Maltské republiky, Moldavské republiky, Rakouské republiky, Ruské federace, Srbska, Švédského království, Švýcarské konfederace, Tádžické republiky, Turkmenistánu, Ukrajiny a  Uzbecké republiky) a s přelety ozbrojených sil Islámské republiky Afghánistán, Alžírské demokratické a lidové republiky, Bahrajnského království, Bangladéšské lidové republiky, Brazilské federativní republiky, Burkiny Faso, Čadské republiky, Čínské lidové republiky, Egyptské arabské republiky, Gambijské republiky, Indické republiky, Irácké republiky, Íránské islámské republiky, Státu Izrael, Japonska, Jordánského hášimovského království, Kamerunské republiky, Státu Katar, Konžské demokratické republiky, Republiky Kosovo, Státu Kuvajt, Kyperské republiky, Libanonské republiky, Velké libyjské arabské lidové džamahírije, Marockého království, Mauritánské islámské republiky, Spojených států mexických, Nigerské republiky, Nigerijské federativní republiky, Ománu, Pákistánské islámské republiky, Království Saúdské Arábie, Senegalské republiky, Spojených arabských emirátů, Súdánské republiky, Syrské arabské republiky, Tuniské republiky a nově Tožské republiky přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2014.

Vláda vyslovila rovněž souhlas s uskutečněním přeletů dopravních letadel ozbrojených sil států Evropské Unie, které svým podpisem ratifikovaly smlouvu Europian Defence Agency „Technical Arrangement concerning Diplomatic Clearances for participants’ Military Transport Aircraft in their respective National Airspace or Territory“ (tj. Belgického království, Bulharské republiky, Italské republiky, Kyperské republiky, Litevské republiky, Spolkové republiky Německo, Nizozemského království, Norského království, Rumunska, Řecké republiky, Slovenské republiky a Švédského království). Česká republika se k programu připojila dne 19. listopadu 2012 v Bruselu.

Na základě ustanovení článku 43 odst. 6 Ústavy budou informovány obě komory Parlamentu České republiky o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, uskutečněných na základě předmětného usnesení vlády, a to do 25. září 2014 za 1. pololetí 2014 a do 25. března 2015 za 2. pololetí 2014. Odůvodnění těchto pololetních informací bylo uloženo ministru obrany.

Vláda dále vyslovila souhlas s uskutečněním přeletů letadel ozbrojených sil ostatních států (tedy států mimo NATO a PfP i mimo uvedený výčet) za předpokladu dodržení následujících zásad:

1.​ Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí nevysloví proti uskutečnění daného letu námitky,

2.​ Odbor vojenské dopravy bude mít možnost vydat pro požadovaný let pouze jednorázové přeletové, případně přistávací povolení, s platností omezenou na 72 hodin a postoupí údaje potřebné k zabezpečení letu příslušným orgánům letového provozu,

3.​ v informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v příslušném období, zpracované na základě bodu II/2 usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 988, budou výslovně uvedeny lety, pro které bylo vydáno jednorázové povolení.

Tento podmíněný souhlas umožní uskutečňovat i lety, které by jinak nemohly být realizovány, neboť z časových a procedurálních důvodů by nemohl být do plánovaného data přeletu získán souhlas vlády, ačkoli  k jejich zamítnutí nejsou žádné objektivní důvody.

V Praze dne 18. prosince 2013

Předseda vlády

Ing. Jiří Rusnok, v.r.