PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

73. USNESENÍ

VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

z 26. schůze, konané dne 12. března 2008

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb.,

o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

(senátní tisk č. 190)

Po úvodním slově Ing. Davida Kafky, poslance Poslanecké sněmovny PČR, zpravodajské zprávě senátorky Václavy Domšové a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR;

II.

u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátorku Václavu Domšovou;

III.

p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Ivo Bárek v. r.

předseda výboru

Václava Domšová v. r.

zpravodajka výboru

Petr Vícha v. r.

ověřovatel výboru