SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

5. USNESENÍ

z 3. schůze, konané dne 7. března 2017

k senátnímu tisku č. 53

návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Po úvodním slově předkladatele, náměstkyně ministra financí ČR paní Alena Schillerové, po zpravodajské zprávě senátorky Renaty Chmelové a po rozpravě

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

I.

II.

III.

doporučila senátní tisk č. 53 přijmout ve znění postoupeném z Poslanecké sněmovny;

určuje zpravodajem komise pro projednání tisku č. 53 na schůzi Senátu PČR senátorku Renatu Chmelovou;

pověřuje předsedkyni komise senátorku Danielu Filipiovou, aby s tímto usnesením seznámila předsedu Senátu.


sen. Daniela Filipiová, v. r.

předsedkyně komise

sen. Renata Chmelová, v. r.

ověřovatelka komise

sen. Renata Chmelová, v. r.

zpravodajka komise