SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

141. USNESENÍ

z 29. schůze, konané dne 26. února 2014

k návrhu senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 126

Po úvodním slově senátorky Elišky Wagnerové, která vystoupila jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Miroslav Nenutil a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh senátního návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou uvedené v příloze;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miroslava Nenutila;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miroslav Nenutil v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Miroslav Škaloud v.r.

ověřovatel výboru

Příloha k usnesení ÚPV č. 126 z 29. schůze konané dne 26. 2. 2014

Pozměňovací návrhy

k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č.107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 126)

1.​ V čl. I za bod 10 vložit nový bod 11, který zní:

„11. Za § 120 se vkládá nový § 120a, který včetně poznámky pod čarou č. 34d zní:

„§120a

(1) Návrh zákonného opatření Senátu musí obsahovat přesné znění toho, na čem se má Senát usnést.

(2) Součástí návrhu zákonného opatření Senátu je důvodová zpráva. Obecná část důvodové zprávy obsahuje prohlášení, že součástí navrhované právní úpravy nejsou věci, jejichž úpravu zákonným opatřením Senátu Ústava vylučuje, a odůvodnění, proč její přijetí nesnese odkladu34d). Dále obecná část důvodové zprávy obsahuje zejména zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy jako celku, zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie a předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, zejména nároky na státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí. Zvláštní část důvodové zprávy vysvětluje obsah jednotlivých ustanovení navrhované právní úpravy.

(3) Společně s návrhem zákonného opatření Senátu předloží vláda též návrh prováděcího předpisu, který má být vydán na základě zmocnění obsaženého v návrhu zákonného opatření Senátu a má současně s ním nabýt účinnosti.

(4) Obsahuje-li návrh zákonného opatření Senátu návrh novely zákona, předloží vláda též znění platného zákona nebo jeho části, jíž se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn.

_____________________

34d) Čl. 33 odst. 1 a 2 Ústavy.“.“.

Následující body v čl. I přečíslovat.

2.​ V čl. I bodu 14 v úvodní větě číslo „4“ nahradit číslem „5“.

3.​ V čl. I bodu 14 v § 122 za odstavec 2 vložit nový odstavec 3, který zní:

„(3) Pokud byly k návrhu zákonného opatření Senátu podány pouze pozměňovací návrhy k opravě legislativně technických, gramatických a písařských chyb, může senátor navrhnout, aby bylo přikročeno k hlasování o nich bez přerušení jednání Senátu stanoveného v odstavci 2 větě čtvrté; o takovém návrhu rozhodne Senát bez rozpravy.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 označit jako odstavce 4 a 5.

4.​ V čl. I bod 15 vypustit.

Následující body v čl. I přečíslovat.

Alternativa k pozměňovacím návrhům č. 2, 3 a 4

Pro případ, že změna navrhovaná v čl. I bodu 14 nebude Senátem přijata, doporučuje se namísto pozměňovacích návrhů č. 2, 3 a 4 přijmout tento pozměňovací návrh:

V čl. I za bod 13 vložit nový bod 14, který zní:

„14. V § 122 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Pokud byly k návrhu zákonného opatření Senátu podány pouze pozměňovací návrhy k opravě legislativně technických, gramatických a písařských chyb, může senátor navrhnout, aby bylo přikročeno k hlasování o nich bez přerušení jednání Senátu stanoveného v odstavci 3 větě druhé; o takovém návrhu rozhodne Senát bez rozpravy.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 označit jako odstavce 5 a 6.“.“.

Následující body v čl. I přečíslovat.