PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

2. ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Ústavně-právního výboru

z 18. schůze, konané dne 5. března 2008

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 210)

Po úvodním slově Zdeňka Zajíčka, náměstka ministra vnitra, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Žáka a po rozpravě

Ústavně-právní výbor

I.

n e p ř i j a l usnesení k senátnímu tisku č. 210

průběh hlasování :

Pro návrh doporučit Senátu projednávaný návrh zákona schválit hlasovali čtyři senátoři. Ostatní senátoři se zdrželi hlasování.

Přítomno bylo 8 senátorů ÚPV.

Návrh nebyl schválen.

Pro pozměňovací návrh senátora J. Oberfalzera hlasovali čtyři senátoři. Proti hlasoval jeden senátor. Ostatní senátoři se zdrželi hlasování.

Přítomno bylo 8 senátorů.

Návrh nebyl schválen.

Jiné návrhy k projednávané věci nebyly podány.

II.

u r č u j e zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jiřího Žáka;

III.

p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Jaroslava Kuberu, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Jaroslav Kubera, v. r.

předseda výboru

Jiří Žák, v. r.

zpravodaj výboru

Jiří Žák, v. r.

ověřovatel výboru