PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

29. USNESENÍ

z 5. schůze konané dne 1. března 2017

návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 59

Po úvodním slově Jiřího Vaňáska a Petra Hůrky, náměstků ministra Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zpravodajské zprávě senátora Miloše Vystrčila a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Miloše Vystrčila;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Zbyněk Linhart v. r.

předseda výboru

Miloš Vystrčil v. r.

zpravodaj výboru

Petr Vícha v. r.

ověřovatel výboru

Příloha Usnesení VUZP č. 29 ze dne 1. března 2017

Pozměňovací návrhy

návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 59

1. V čl. I bod 7 vypustit.

Následující body přeznačit.

2. V čl. I dosavadním bodu 9 v návětí slova „vkládají nové § 33c a 33d, které včetně nadpisů znějí“ nahradit slovy „vkládá nový § 33c, který včetně nadpisu zní“ a § 33d vypustit.

3. V čl. II bodu 1 slova „s výjimkou splnění podmínky podle § 33 odst. 9 věty první“ vypustit.

4. V čl. IV slova „bodu 13“ nahradit slovy „bodu 12“.