SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

69. USNESENÍ

z 10. schůze, konané dne 20. září 2017

Ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rozvoj škol a vynikající výuka poskytující výborný start do života

(senátní tisk č. K 052/11)

Ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o obnoveném programu EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání

(senátní tisk č. K 053/11)

K Návrhu doporučení Rady o sledování uplatnění absolventů

(senátní tisk č. J 054/11)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Zdeňka Papouška, po odůvodnění PhDr. Jindřichem Fryčem, státním tajemníkem, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Oberfalzera a po rozpravě

výbor

I.

p r o j e d n a l

na žádost Výboru pro záležitosti Evropské unie senátní tisky č. K 052/11, č. K 053/11 a č. J 054/11;

II.

z a u j í m á

stanovisko k senátním tiskům č. K 052/11, č. K 053/11 a č. J 054/11, které je přílohou tohoto usnesení;

III.

u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátních tisků č. K 052/11, č. K 053/11 a č. J 054/11 na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Jiřího Oberfalzera;

IV.

p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Zdeňka Papouška předložit toto usnesení předsedovi Senátu a předsedovi Výboru pro záležitosti Evropské unie.

Zdeněk Papoušek v. r.

předseda výboru

Jiří Oberfalzer v. r.

zpravodaj výboru

Václav Homolka v. r.

ověřovatel výboru

Příloha

k usnesení č. 69/17

Počet listů: 1

S t a n o v i s k o

Ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rozvoj škol a vynikající výuka poskytující výborný start do života

(senátní tisk č. K 052/11)

Ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o obnoveném programu EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání

(senátní tisk č. K 053/11)

K Návrhu doporučení Rady o sledování uplatnění absolventů

(senátní tisk č. J 054/11)

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

1.​ zdůrazňuje podpůrnou, koordinační a doplňující roli EU v otázkách vzdělávání, která by neměla směřovat nad rámec nezávazných doporučení;

1.​ považuje obě sdělení za příliš obecná na to, aby k nim bylo možno zaujmout podrobné stanovisko;

1.​ poukazuje na skutečnost, že ve srovnání s pomalou transformací vzdělávacího systému probíhá vývoj znalostní společnosti a trhu velmi rychle, a proto je důležité rozvíjet obecné průřezové dovednosti spíše než centrálně přijímat rozhodnutí týkající se podpory konkrétních oborů;

1.​ zastává názor, že systematický sběr údajů o absolventech a jejich uplatnění po celé EU může být základem pro vznik platformy pro výměnu informací a dobré praxe, přičemž analýza těchto údajů musí zohlednit rozdíly ve vnitrostátních vzdělávacích programech, a neměla by se proto zaměřovat na porovnávání úspěšnosti absolventů z různých členských států;

1.​ domnívá se, že dotčení jednotlivci a instituce (střední a vysoké školy, zájemci o studium, absolventi, podniky apod.) by měli mít odpovídající přístup k výstupům šetření o uplatnění absolventů;

1.​ zdůrazňuje význam autonomie vysokých škol v rámci organizace výuky a jejich odpovědnost za rozvoj kvalitního vzdělávání;

1.​ zdůrazňuje právo jednotlivce volit obor studia podle vlastního uvážení a na vlastní odpovědnost;

1.​ doporučuje

-​ postoupit dokument k projednání plénu Senátu PČR;

-​ postoupit případné stanovisko Senátu PČR Evropské komisi.