SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

74. USNESENÍ

z 18. schůze konané dne 14. července 2021

k návrhu ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Senátní tisk č. 123

Po úvodním slově senátora Martina Červíčka, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Jan Holásek a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh ústavního zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Jana Holáska;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Tomáše Goláně, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Jan Holásek v. r.

zpravodaj výboru

Tomáš Goláň v. r.

předseda výboru

Ondřej Feber v. r.

ověřovatel výboru