SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

112. USNESENÍ

ze 13. schůze konané dne 15. srpna 2017

k výroční zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016

Senátní tisk č. 159

Po úvodním slově zástupce navrhovatele JUDr. Petra Solského, místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, po zpravodajské zprávě senátora Karla Kratochvíleho a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje

Senátu Parlamentu České republiky vzít na vědomí výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Karla Kratochvíleho;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Karel Kratochvíle v.r. senátor František Bradáč v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru