SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

29. USNESENÍ

z 9. schůze konané dne 5. června 2019

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 83

Po úvodním slově Petra Mlsny, náměstka ministra vnitra, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Martin Červíček a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Martina Červíčka;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Martin Červíček v.r.

zpravodaj výboru

předseda výboru

v.z. Anna Hubáčková v.r.

Jiří Burian v.r.

ověřovatel výboru