SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

95. USNESENÍ

z 10. schůze, konané dne 15. listopadu 2017

k petici proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

Senátní tisk č. 189

Po zpravodajské zprávě senátora Václava Lásky vypracované s ohledem na průběh veřejného slyšení k této problematice konaného dne 5. října 2017 a po rozpravě

VÝBOR

I.

projednal

na žádost Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR předmětnou petici;

II.

zaujímá

k tomuto dokumentu stanovisko, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

III.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Václava Lásku;

IV.

pověřuje

předsedu výboru senátora Františka Bublana, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

František Bublan, v.r.

předseda výboru

Václav Láska, v.r.

zpravodaj výboru

Hassan Mezian, v.r.

ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VZOB č. 95 ze dne 15. 11. 2017

S t a n o v i s k o

k Petici proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU

Senátní tisk č. 189

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

1. konstatuje,

-​ že je v zájmu evropských zemí koordinovat úpravu národních zbraňových zákonů, při společném postupu v boji proti terorismu a ochrany obyvatel před teroristy;

-​ že některé body Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní zjevně nesledují a nemohou naplnit účel boje proti terorismu. Zejména v částech omezujících, či regulujících držení zbraní, které k teroristickým útokům nikdy nebyly použity. A jejich charakter je ani do budoucna k páchání teroristických útoků nepředurčuje;

-​ že některé body směrnice více než boj proti terorismu sledují cíl odzbrojení veřejnosti na úroveň, která je obvyklá v některých členských zemích EU;

-​ že zbraňová legislativa České republiky je zcela přiměřená a správná. Reflektující, jak v České republice tradiční právo držet zbraň pro ochranu života, zdraví a majetku, tak aktuální hrozby plynoucí z teroristických útoků;

-​ že není důvod, aby Česká republika omezovala nad rámec nezbytný pro boj s terorismem právo českých občanů držet zbraň pro osobní obranu.

2. doporučuje,

- aby vláda při přípravě zákona implementujícího Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní důsledně dbala na ochranu práv oprávněných držitelů zbraní, zejména pak u těch částí směrnice, kde omezující či zakazující ustanovení zjevně nemají souvislost s avizovaným bojem s terorismem.