N 047 / 09

9. funkční období

N 047 / 09

Návrh změny návrhu Komise COM(2012) 496 nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

(17. týden)

2013

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

75. USNESENÍ

z 9. schůze, konané dne 27. března 2013

k doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU

Na návrh předsedy výboru senátora Miroslava Krejči a po rozpravě

VÝBOR

I.

bere bez projednání na vědomí

návrhy legislativních aktů EU uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení;

II.

projedná

návrhy legislativních aktů a komunikační dokumenty EU uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Krejču, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miroslav Krejča v.r.

předseda výboru

Dagmar Zvěřinová v.r.

ověřovatelka výboru


Příloha č. 1 k usnesení č. 075 z 9. schůze VEU

27.3.2013

Seznam návrhů legislativních aktů EU,

které bere Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR bez projednání na vědomí

16. týden

1.

7036/13 z 4. 3. 2013

COM(2013) 102 z 26. 2. 2013

Návrh SMĚRNICE(cs) Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

2.

7058/13 z 4. 3. 2013

COM(2013) 112 ze 4. 3. 2013

Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 192/2007, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovozy některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Tchaj-wanu, po přezkumu pro „nového vývozce“ podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009

3.

7119/13 z 6. 3. 2013

COM(2013) 117 z 6. 3. 2013

Návrh prováděcího NAŘÍZENÍ(cs) Rady, kterým se ukončuje částečné opětovné zahájení antidumpingového šetření týkajícího se dovozu ethanolaminů pocházejících ze Spojených států amerických a kterým se zastavuje přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1225/2009

4.

7283/13 z 8. 3. 2013

COM(2013) 116 z 6. 3. 2013

Návrh ROZHODNUTÍ(cs) Rady, kterým se České republice a Polsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

5.

6985/13 z 4. 3. 2013

COM(2013) 90 z 21. 2. 2013

Návrh ROZHODNUTÍ(cs) Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2012/023 IT/Antonio Merloni SpA, Itálie)

6.

7134/13 z 5. 3. 2013

COM(2013) 93 z 22. 2. 2013

Návrh ROZHODNUTÍ(cs) Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie na jedenáctém zasedání smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování s ohledem na změny seznamu odpadů obsaženého v příloze IX (seznamu B) této úmluvy

17. týden

7.

7296/13 z 14. 3. 2013

COM(2013) 137 z 13. 3. 2013

Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 44/2012, (EU) č. 39/2013 a (EU) č. 40/2013, pokud jde o některá rybolovná práva

8.

7510/13 z 14. 3. 2013

COM(2013) 133 z 13. 3. 2013

Návrh NAŘÍZENÍ(en) Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro územní plánování námořních prostor a integrovanou správu pobřeží

9.

7384/13 z 11. 3. 2013

COM(2013) 110 z 11. 3. 2013

Návrh prováděcího NAŘÍZENÍ(cs) Rady, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 467/2010 z dovozu křemíku pocházejícího z Čínské lidové republiky na dovoz křemíku zasílaného z Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je deklarován jako pocházející z Tchaj-wanu, či nikoli

10.

5128/13 z 11. 3. 2013

JOIN(2013) 2 z 8. 3. 2013

Společný návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

11.

7333/13 z 11. 3. 2013

JOIN(2013) 3 z 8. 3. 2013

Společný návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

12.

7489/13 z 14. 3. 2013

COM(2013) 109 ze 4. 3. 2013

Návrh ROZHODNUTÍ(cs) Rady o podpisu smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o audiovizuálních výkonech jménem Evropské unie

13.

7289/13 z 12. 3. 2013

COM(2013) 119 ze 7. 3. 2013

Návrh ROZHODNUTÍ(cs) Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Rakousko)

14.

7291/13 z 12. 3. 2013

COM(2013) 120 z 8. 3. 2013

Návrh ROZHODNUTÍ(cs) Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/016 IT/Agile, Itálie)

15.

7428/13 z 12. 3. 2013

COM(2013) 131 z 12. 3. 2013

Návrh ROZHODNUTÍ(cs) Rady o předložení návrhu jménem Evropské unie na zařazení dalších chemických látek do přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách.

16.

7429/13 z 12. 3. 2013

COM(2013) 134 z 12. 3. 2013

Návrh ROZHODNUTÍ(cs) Rady o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie na šesté konferenci smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o návrh změny příloh A a B

18. týden

17.

7452/13 z 20. 3. 2013

COM(2013) 168 z 18. 3. 2013

Pozměněný návrh SMĚRNICE(en) Evropského parlamentu a Rady týkající se transparentnosti opatření regulujících cenu lékařských produktů pro lidské využití a jejich zahrnutí do rámce systémů veřejného zdravotního pojištění

18.

7735/13 z 21. 3. 2013

COM(2013) 153 z 20. 3. 2013

Návrh naříze(cs) Evropského parlamentu a Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, kterým se nahrazuje nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010

19.

7811/13 z 22. 3. 2013

JOIN(2013) 5 z 22. 3. 2013

Společný návrh NAŘÍZENÍ(cs) Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

20.

7658/13 z 19. 3. 2013

COM(2013) 157 z 18. 3. 2013

Návrh rozhodnutí(cs) Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem zohlednit požadavky na výdaje vzniklé v důsledku přistoupení Chorvatska k Evropské unii

Příloha č. 2 k usnesení č. 075 z 9. schůze VEU

27.3.2013

Seznam návrhů legislativních aktů a komunikačních dokumentů EU,

kterými se bude Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR zabývat

16. týden

1.

7075/13 z 4. 3. 2013

COM(2013) 92 z 27. 2. 2013

SDĚLENÍ(cs) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

- Důstojný život pro všechny: Skoncovat s chudobou a umožnit světu udržitelnou budoucnost

Zpravodaj výboru: senátor Zdeněk Besta

17. týden

2.

7533/13 z 14. 3. 2013

COM(2013) 145 z 13. 3. 2013

Návrh na ZMĚNU NÁVRHU(en) Komise COM(2011) 607 final/2 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a zrušení Nařízení Rady (ES) 1081/2006

Zpravodaj výboru: senátor Luděk Jeništa

3.

7537/13 z 14. 3. 2013

COM(2013) 146 z 13. 3. 2013

Návrh na ZMĚNU NÁVRHU(en) Komise COM(2012) 496 - Nařízení Evropského Parlamentu A Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

Zpravodaj výboru: senátor Luděk Jeništa

4.

7589/13 z 15. 3. 2013

COM(2013) 144 z 13. 3. 2013

SDĚLENÍ(en) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Iniciativa zaměstnanosti mladých

Zpravodaj výboru: senátor Luděk Jeništa

5.

7367/13 z 12. 3. 2013

COM(2013) 123 ze 7. 3. 2013

ZELENÁ KNIHA(cs) Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí

Zpravodaj výboru: senátor Jan Látka

18. týden

6.

7615/13 z 18. 3. 2013

COM(2013) 130 z 13. 3. 2013

Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel

Zpravodaj výboru: senátor Miroslav Krejča

7.

7648/13 z 19. 3. 2013

COM(2013) 126 z 13. 3. 2013

SDĚLENÍ(cs) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

Příprava na evropské volby konané v roce 2014: posílení jejich demokratického a efektivního průběhu

Zpravodaj výboru: senátor Miroslav Krejča


RADA
EVROPSKÉ UNIE

Brusel 14. března 2013 (19.03)

(OR. en)

Interinstitucionální spis:

2011/0276 (COD)

7537/13

FSTR 17

FC 9

REGIO 39

SOC 177

AGRISTR 36

PECHE 103

CADREFIN 59

CODEC 598

NÁVRH

Odesílatel:

Evropská komise

Ze dne:

13. března 2013

Č. dok. Komise:

COM(2013) 146 final

Předmět:

Návrh změny návrhu Komise COM(2012) 496 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

Delegace naleznou v příloze návrh Komise podaný s průvodním dopisem Jordiho AYETA PUIGARNAUA, ředitele, pro Uweho CORSEPIUSE, generálního tajemníka Rady Evropské unie.

Příloha: COM(2013) 146 final2011/0276 (COD)

Návrh

Změna návrhu Komise COM(2012) 496
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

Návrh Komise COM(2012) 496 se mění takto:

1) Vkládá se bod odůvodnění 57a, který zní:

„(57a) Vzhledem k naléhavé potřebě řešit nezaměstnanost mládeže v nejvíce postižených regionech Unie by měla být vytvořena Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí financovaná zvláštním přídělem a cílenými investicemi z Evropského sociálního fondu. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí by se měla zaměřit na podporu mladých lidí, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě a mají bydliště ve způsobilých regionech. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí by měla být prováděna v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost.“

2) Článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Výkonnostní rezerva

Částka ve výši 5 % ze zdrojů přidělených každému fondu SSR a členskému státu, s výjimkou zdrojů přidělených na cíl Evropská územní spolupráce, na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a na hlavu V nařízení o EMFF, tvoří výkonnostní rezervu, která se přiděluje v souladu s článkem 20.“

3) V čl. 44 odst. 5 se první věta nahrazuje tímto:

„Výroční zprávy o provádění uvedené v odstavcích 1 až 4 jsou přípustné, pokud obsahují všechny informace požadované v uvedených odstavcích a ve zvláštních pravidlech týkajících se fondů.“

4) Článek 83 se nahrazuje tímto:

„Článek 83

Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost

1. Prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, které jsou k dispozici na rozpočtové závazky pro období 2014 až 2020, činí [x] EUR v cenách roku 2011, v souladu s ročním rozpisem uvedeným v příloze III, z nichž [x] EUR představuje celkové finanční zdroje přidělené EFRR, ESF a FS a [3 000 000 000] EUR tvoří zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Pro účely plánování programů a následného zahrnutí do souhrnného rozpočtu Unie se částka prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost indexuje sazbou 2 % ročně.

2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme rozhodnutí, kterým se stanoví roční rozpis celkových finančních zdrojů v členění podle členských států v souladu s kritérii a metodikou stanovenou v příloze IIIa a roční rozpis prostředků ze zvláštního přídělu na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členění podle členských států spolu se seznamem způsobilých regionů v souladu s kritérii a metodikou stanovenou v příloze IIIb, aniž je dotčen odstavec 3 tohoto článku a čl. 84 odst. 7.

3. Částka ve výši 0,35 % z celkových finančních zdrojů se přidělí na technickou pomoc z podnětu Komise.“

5) V článku 84 se vkládá nový odstavec, který zní:

„3a. Prostředky na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí činí [3 000 000 000] EUR ze zvláštního přídělu na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí a alespoň [3 000 000 000] EUR z cílených investic ESF.“

6) V čl. 93 odst. 2 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„První pododstavec se nepoužije na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí.“


7) Vkládá se nová příloha IIIb, která zní:

„PŘÍLOHA IIIb

Metodika týkající se zvláštního přídělu na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí uvedená v článku 83

I. Roční rozpis zvláštního přídělu na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí se určí v souladu s těmito kroky:

1. Počet nezaměstnaných mladých lidí ve věku 15–24 let se určí v regionech na úrovni NUTS 2, v nichž v roce 2012 míra nezaměstnanosti mladých lidí přesáhla 25 % (dále jen „způsobilé regiony“).

2. Pro každý způsobilý region se odpovídající příděl vypočítá na základě poměru mezi počtem nezaměstnaných mladých lidí v daném způsobilém regionu a celkovým počtem nezaměstnaných mladých lidí uvedeným v bodě 1 ve všech způsobilých regionech.

3. Příděl pro každý členský stát se rovná sumě přídělů pro každý z jeho způsobilých regionů.

II. Zvláštní příděl na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí se nebere v potaz pro účely použití pravidel na stanovování stropů uvedených v příloze IIIa ve vztahu k přidělování celkových finančních zdrojů.“


10) V příloze V se v tabulce týkající se „tematických předběžných podmínek“ vkládá tato položka, která zní:

„8.6. Udržitelná integrace mladých lidí ve věku 15–24 let, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě, na trhu práce:

Existence komplexního strategického politického rámce pro plnění cílů balíčku týkajícího se zaměstnanosti mladých lidí, a zejména pro zřízení systému záruk pro mladé lidi v souladu s doporučením Rady ze dne [xxx]

– Je zaveden komplexní strategický politický rámec pro plnění cílů balíčku týkajícího se zaměstnanosti mladých lidí, a zejména pro zřízení systému záruk pro mladé lidi v souladu s doporučením Rady ze dne [xxx], který:

– vychází z objektivních podkladů, které měří výsledky týkající se mladých lidí ve věku 15–24 let, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání nebo v profesní přípravě:

- stanoví systém pro sběr a analýzu údajů a informací o systému záruk pro mladé lidi na příslušných úrovních, který poskytuje dostatek podkladů pro vypracování cílených politik a sleduje vývoj, pokud možno včetně srovnávacího hodnocení,

– stanoví příslušný orgán veřejné správy, který má zřídit a řídit systém záruk pro mladé lidi a koordinovat partnerství na všech úrovních a ve všech odvětvích,

– zapojuje všechny zúčastněné strany významné pro řešení nezaměstnanosti mladých lidí,

– je založen na včasném zásahu a aktivaci,

– sestává z podpůrných opatření pro začlenění na trh práce, včetně opatření na podporu dovedností a opatření souvisejících s trhem práce. “