SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

125. USNESENÍ

z 15. schůze, konané dne 4. října 2017

k diskusnímu dokumentu o budoucnosti financí EU

Senátní tisk č. J 064/11

Po úvodní informaci Petra Pavelka, náměstka ministra financí, zpravodajské zprávě senátora Vladimíra Plačka a po rozpravě

VÝBOR

I.

přijímá

k diskusnímu dokumentu o budoucnosti financí EU doporučení, které je přílohou tohoto usnesení;

II.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR, aby se k diskusnímu dokumentu o budoucnosti financí EU, vyjádřil ve smyslu doporučení přijatého výborem;

III.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Vladimíra Plačka;

IV.

pověřuje

předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Václav Hampl v.r.

předseda výboru

Vladimír Plaček v.r.

zpravodaj výboru

Šárka Jelínková v.r.

ověřovatelka výboru


Příloha k usnesení č. 125 z 15. schůze VEU

4. 10. 2017

Doporučení k vyjádření Senátu PČR

k diskusnímu dokumentu o budoucnosti financí EU

Senát PČR

I.

1. souhlasí

v obecné rovině s rámcovou pozicí vlády, především

- s potřebou zjednodušit strukturu příjmů a řízení rozpočtu a zvýšit efektivitu výdajů EU mj. v oblasti kohezní a zemědělské politiky;

- se zachováním sedmiletého období pro víceletý finanční rámec;

- s tím, že případná stabilizační kapacita nebo samostatný rozpočet eurozóny by měly být zřízeny mimo rámec rozpočtu EU a nesmí se dotknout financování společných priorit EU-27;

2. podotýká však,

že v kontextu vystoupení Spojeného království a rostoucí potřeby financování oblastí jako je bezpečnost a obrana patrně dojde k výraznému snížení objemu prostředků na kohezní a zemědělskou politiku a z rámcové pozice vlády není zcela zřejmé, jaké úspory v těchto oblastech je vláda připravena podpořit;

3. zastává názor,

že zemědělská politika by měla být zaměřena na podporu technického pokroku a racionálního rozvoje ekologicky udržitelné zemědělské výroby, zajištění plynulého zásobování kvalitními a bezpečnými potravinami za rozumné ceny a zajištění odpovídající životní úrovně zemědělského obyvatelstva; proto by v souladu s návrhem Komise mělo být zváženo i omezení přímých plateb pro velké zemědělské podniky;

4. zdůrazňuje,

zásadní a nezastupitelnou roli vnitrostátních parlamentů při demokratické kontrole hospodářské politiky vlády, schvalování státního rozpočtu a přijímání zákonů zavádějících hospodářské reformy, která musí být respektována i v případě Komisí navrhované užší koordinace hospodářských politik a propojování kohezní politiky s evropským semestrem (viz 231. usnesení Senátu z 20. 6. 2013 ke koordinaci hospodářských reforem v EU);

II.

pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.