SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

151.

USNESENÍ SENÁTU

ze 6. schůze, konané dne 16. března 2011

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 48/

Senát

I.​ vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;

II.​ pověřuje senátorky Jiřinu Rippelovou a Evu Richterovou odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Josef Táborský v. r.

ověřovatel Senátu


Příloha k usnesení č. 151

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. V čl. I bodu 14 v § 696 odst. 2 větě poslední za slovo „určí“ vložit slovo „nejdříve“.

2. V čl. I bodu 35 v § 712 odst. 5 za slova „6 měsíců“ doplnit slova „ , a v případě skončení nájemního poměru výpovědí pronajímatele z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nejdéle na dobu 2 měsíců“.

3. V čl. II bod 3 vypustit.

Body 4 a 5 označit jako body 3 a 4.