SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

37. USNESENÍ

z 12. schůze, konané dne 17. července 2019

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 109

Po úvodním slově Mgr. Michala Fraňka, náměstka ministryně spravedlnosti, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Miroslav Antl a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miroslava Antla;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miroslav Antl v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Radek Sušil v.r.

ověřovatel výboru