P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

2. funkční období

2000

52.

usnesení

výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

z 31. schůze dne 11. května 2000

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky za rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů ČNR a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 247)

Po odůvodnění zástupce předkladatele, náměstka ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky, zpravodajské zprávě senátora Vladimíra Kulhánka a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu

senátora Vladimíra Kulhánka;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru, senátora Františka Bartoše, aby toto usnesení předložil předsedkyni Senátu Libuši Benešové.

František B a r t o š , v. r.

předseda výboru

Vladimír K u l h á n e k , v. r. Jan Z a h r a d n í č e k , v. r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VZSP č. 52

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona,

kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky za rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů ČNR a některých dalších předpisů,

ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 247

1. V čl. II bod 1 upravit takto:

"1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1), 2) a 3) zní:

"§ 1

a)​ (1) Tento zákon upravuje poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům zaměstnavatele, kterým je

b)​ Česká republika (dále jen „stát“),

c)​ příspěvková organizace, jejíž výdaje na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány jejím finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních zákonů,

d)​ státní fond,1)

územní samosprávný celek.2)

(2) Tento zákon neupravuje poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost zaměstnancům, jejichž platové poměry stanoví zvláštní zákon, 3) a občanům cizích států, kteří jsou zaměstnanci státu s místem výkonu práce mimo území České republiky.

-----------------------------------------------------------

1) Například zákon č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.  a  zákona č. 242/1995 Sb., zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostřední České republiky, ve  znění  zákona č. 334/1992 Sb.

2) Zákon č. …/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Zákon č. …/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Zákon č. …/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

3) Například zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších  organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. ".

2. V čl. II bodu 4 v § 3 odst. 5 za slova "statutárním orgánem zaměstnavatele" vložit slova včetně poznámky pod čarou č. 5) "nebo vedoucím organizační složky státu 5) (dále jen "statutární orgán")".

Poznámku pod čarou č. 5) upravit takto:

"5) § 3 zákona č. …/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.".

3. V čl. II bod 6 upravit takto:

„6. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6a) zní:

㤠4

(1)​ Platové třídy a minimální platové tarify

(1)​ Zaměstnanec se zařadí do platové třídy na základě druhu práce a v jeho rámci na něm požadovaných nejnáročnějších prací a plnění kvalifikačních předpokladů, popřípadě kvalifikačních požadavků, pokud zaměstnavatel stanovil kvalifikační požadavky vnitřním platovým předpisem. Vedoucí zaměstnanec 6a) se zařadí do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon odborně řídí nebo které sám vykonává. V souladu s charakteristikami platových tříd uvedenými v příloze k tomuto zákonu stanoví prováděcí předpis vydaný podle § 23 katalog prací a kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd.

(1)​ Zaměstnanci náleží platový tarif stanovený pro platovou třídu, do které je zařazen, ve výši a za podmínek stanovených prováděcím předpisem vydaným podle § 23.

Pro platové třídy platí v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001 tyto minimální platové tarify:

platová třída

minimální platový tarif v Kč měsíčně

1

3 250

2

3 550

3

3 850

4

4 250

5

4 700

6

5 150

7

5 700

8

6 350

9

7 000

10

7 750

11

8 800

12

10 000

(4) Pro platové třídy platí od 1. ledna 2002 tyto minimální platové tarify:

platová třída

minimální platový tarif v Kč měsíčně

1

3 550

2

3 850

3

4 150

4

4 500

5

4 900

6

5 300

7

5 750

8

6 200

9

6 750

10

7 300

11

7 900

12

8 700

13

9 700

14

10 850

15

12 150

16

13 600.

_____________________

6a) § 9 odst. 3 zákoníku práce.“.

4. V čl. II bod 7 zrušit a ostatní body přeznačit.

5. V čl. II bod 8 upravit takto:

"8. V § 5 odst. 1 se slova „zaměstnavatele, kterým je ústřední orgán státní správy“ nahrazují slovy „v organizační složce státu, kterou je správní úřad“. “.

6. V čl. II za bod 8 vložit nový bod 9 tohoto znění:

„9. V § 5 odst. 1 se slova „Úřad pro legislativu a veřejnou správu“ nahrazují slovy „Kancelář Veřejného ochránce práv, Úřad pro ochranu osobních údajů,“ a slova „Úřadu pro legislativu a veřejnou správu“ se nahrazují slovy „Kanceláře Veřejného ochránce práv, Úřadu pro ochranu osobních údajů,“.“:

Ostatní body přeznačit.

7. V čl. II za dosavadní bod 35 zařadit nový bod 36 tohoto znění:

„36. Označení dosavadní přílohy zní:

„Příloha k zákonu č. 143/1992 Sb., účinná do 31. prosince 2001“.

Dosavadní bod 36 přeznačit.

8. V čl. II v dosavadním bodu 36 na začátku textu za slova „Příloha k zákonu č. 143/1992 Sb.“ vložit slova „ ,účinná od 1. ledna 2002“.

9. Za část třetí vložit novou část čtvrtou tohoto znění:

„ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě praze

Čl. IV

Zákon č. …/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, se mění takto:

"V části druhé se čl. II zrušuje.".

Dosavadní část čtvrtou a pátou označit jako část pátou a šestou a dosavadní čl. IV a V označit jako čl. V a čl. VI.

10. V dosavadním čl. V slova "s výjimkou čl. II bodů 7 a 36, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2002" nahradit slovy "s výjimkou čl. II bodu 9, který nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.".