SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

81. USNESENÍ

z 8. schůze konané dne 23. května 2017

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Senátní tisk č. 108

Po úvodním slově předkladatele Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jaromíra Strnada a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jaromíra Strnada;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Jaromír Strnad v.r. senátor Ladislav Kos v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru