SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

43. USNESENÍ

z 13. schůze, konané dne 13. srpna 2019

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Senátní tisk č. 123

Po úvodním slově Petra Mlsny, náměstka ministra vnitra, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesla senátorka Anna Hubáčková a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, který je uvedený v příloze;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku Annu Hubáčkovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Anna Hubáčková v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Anna Hubáčková v.r.

ověřovatel výboru

Příloha k usnesení ÚPV č. 43 ze dne 13. 8. 2019

Pozměňovací návrh

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

(senátní tisk č. 123)

Návrh zákona upravit takto:

ZÁKON

ze dne 2019,

kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 29 zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), se číslo „2020“ nahrazuje číslem „2022“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2019.“.